Forskningsprojekt: Historien genom minnets prisma: postkommunistiska romaner från Öst- och Centraleuropa

Projektledare
Julie Hansen
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet undersöker hur minnen av livet i det totalitära samhället gestaltas i öst- och centraleuropeiska romaner och noveller från de senaste 15 åren. Skildringar av såväl historiska händelser som den vardagliga tillvaron under kommunisttiden analyseras i ett urval representativa romaner från f.d. DDR, Polen, Ryssland, Slovakien och Tjeckien. I analysen använder jag mig av minnesteori, ett tvärvetenskapligt forskningsområde som växt fram under det senaste decenniet. I synnerhet tillämpas den franske filosofen Paul Ricoeurs teori om relationen mellan historien, minnet och berättandet. Ricoeur menar att historieskrivning liknar berättelser i och med att båda förmedlas genom språket och inbjuder till tolking. Genom att analysera skönlitterära skildringar av kommunistperioden kommer olika förhållningssätt till det förflutna – från nostalgiskt till kritiskt – att urskiljas. Studien ämnar också belysa hur texterna problematiserar och ifrågasätter själva minnesprocessen och dess relation till historien.
Nyckelord
post-kommunism, Centraleuropa, Östeuropa, minne, litteratur, Ricoeur, post-Communist, Central Europe, Eastern Europe, memory, literature, Ricoeur
Forskningsprofil
Övrigt
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk Forskning
Högskolan Dalarna
Magnus Bergvalls stiftelse
Vetenskapsrådet
Åke Wibergs Stiftelse
Publikationer