Forskningsprojekt: Mellan retorik och praktik. En ämnesdidaktisk och läroplansteoretisk studie av svenskämnena och fyra gymnasielärares svenskundervisning efter gymnasiereformen 1994

Projektledare
Deltagare
Edmund Knutas
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I föreliggande studie undersöks, ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv, hur svenskämnet uppfattas, beskrivs och gestaltas av fyra verksamma gymnasielärare. På ett övergripande plan syftar studien till försöka, beskriva, analysera och förstå svenskämnets roll och funktion i gymnasieskolan och samhället efter gymnasiereformen 1994. Mera konkret syftar studien till att beskriva, analysera och förstå de olika mål, innehåll och gestaltningar ämnet kommit att ges hos fyra gymnasielärare under läsåret 2004/2005. Relationen mellan lärarnas svenskundervisning och de olika faktorer som påverkar, begränsar och möjliggör undervisningen är i detta sammanhang av särskilt intresse. Vidare syftar studien till att, ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, diskutera de sociala och politiska konsekvenserna av de valda svenskämnesperspektiven eller mer precist – vilka föreställningar om samhället och den gode samhällsmedborgaren implicerar de valda svenskämnesperspektiven?
Nyckelord
svenskämnet, ämnesdidaktik, transformation, läroplansteori, gymnasieskolan, , school subject Swedish, upper secondary school, pedagogical content knowledge, transformation, frame factors, curriculum theory, classification, framing citizenship society
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, Umeå universitet