Forskningsprojekt: Kulturturism och malmbrytning sida vid sida? Gruvans produktionssystem i den regionala utvecklingen

Projektledare
Albina Pashkevich
Deltagare
Susanna Heldt Cassel
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Malmbrytning och kulturturism påverkar den lokala och regionala utvecklingen på olika sätt. Det är forskningsprojektets utgångspunkt. Syftet med projektet är att undersöka vilka konsekvenser dessa två så kallade produktionssystem, kulturturismen och gruvbrytningen, får i Falun och Kiruna när det gäller hur gruvorna värderas, hur den ekonomiska aktiviteten ser ut och hur genusrelationer formas av detta. År 2001 utnämndes gruvan i Falun och dess industriella landskap till världsarv komma till nytta i den regionala utvecklingen. Samtidigt som planerna för utveckling av området kring Falu gruva som kulturhistoriskt besöksmål intensifieras, söker utländska företag koncessionsrätt inom världsarvets område. Representanter för världsarvets kulturinstitutioner försvarar gruvan mot gruvdrift och pekar på att den är skyddad från den sortens exploatering. Här tycks anpassningen till det postindustriella samhällets värden ha tagit överhanden och styr nu utvecklingen av gruvan och dess landskap. Gruvan i Kiruna har fått sin status och betydelse genom att producera malm för en världsmarknad, på samma sätt som gruvan i Falun under tidigare århundraden. Gruvan i Kiruna representerar en verksamhet inom den traditionella tunga industrin, där exportinkomster, manligt dominerade arbetstillfällen och starka företag har ett stort värde.
Forskningsprojektet bidrar med en analys av hur övergången från ett produktionssystem baserat på malmbrytning till ett produktionssystem baserat på upplevelser och kulturturism kan ta sig uttryck. Vår studie handlar också om hur de olika produktionssystemen antingen står emot varandra eller är förenliga i ett och samma lokala sammanhang. Verksamheterna vid gruvorna är i båda fallen intimt beroende av en internationell marknad. Resultaten bidrar till den teoretiska diskussionen om betydelsen av lokala och regionala – det vill säga platsbundna – resurser och till kunskap om dynamiken i regional utveckling.
Nyckelord
malmbrytning, kulturturism, produktionssystem, lokal och regional utveckling, insitutionellt landskap, mining, heritage tourism, production system, social relations, place specific norms, economic activity, regional development
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Finansiärer
Vetenskapsrådet
Publikationer