Forskningsprojekt: Elevskap och elevskapande: om formandet av elever i skolans diskursiva praktik

Projektledare
Catharina Andersson
Deltagare
Lottie Lofors-Nyblom
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Den här avhandlingen handlar om skolflickors och skolpojkars berättelser om sitt elevskap och om några av de förutsättningar, villkor och strategier som omgärdar och ingår i elevskapandet. Den övergripande utgångspunkten för avhandlingsskrivandet har varit att när barn konstruerar sig själv och av sin omvärld konstrueras till elever, görs det dels mot bakgrund av rådande samhälleliga föreställningar om vilka kvalitéer och kompetenser subjektet bör förses med för att vara en bra och nyttig samhällsmedborgare, dels i förhållande till de diskurser som är i omlopp bland barnen själva. Mitt tänkande kring skola och elever har oftast utgått från ett lärarprofessionellt tänkande, för att sedan fördjupas med hjälp av andra författares teoretiska och metodiska resonemang.

Empirin i avhandlingen utgörs av en serie samtal med sex elevgrupper i grundskolans årskurs 2. Samtalen behandlar rätt och fel, framgång och misslyckande i skolan sett med elevers ögon. I analysen av gruppsamtalen fokuseras dels vad barnens väljer att berätta om när det gäller elevskapet, dels den process i form av subjektskapande och positionering – här kallat elevskapandet – som pågår mellan individerna i den aktuella samtalssituationen.

Ett av undersökningens huvudresultat är barnen räknar sig själva som misslyckade om de inte har kamrater att vara med. En lyckad elev är en som har bra relationer med andra elever men som också kan och vet olika saker. Att kunna något är inte liktydigt med att vara duktig i matte, läsning och skrivning. Det kan också vara att kunna reglerna i handboll, att veta mycket om tv-spel eller hur man gör tatueringar. Ett annat huvudresultat är att barn i stor utsträckning har samma språkliga strategier som vuxna när de positionerar sig i en grupp med andra barn. Detta positionerande pågår i alla situationer under skoldagen och barnen söker kontinuerligt hitta sina olika optimala positioner som elev beroende på sysselsättning och vilka de för tillfället samspelar med.
Nyckelord
elever, makt, positionering, strategier
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Pedagogiskt arbete
Pedagogik
Finansiärer
Falu Kommun
Högskolan Dalarna
Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, Umeå universitet
Skolverket