Kollegial mötesplats för Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer.

Lärarens ledarskap är en avgörande faktor för hur undervisning, fostran, omsorg och lärande bedrivs i förskola och skola. Samtidigt behöver förutsättningarna för att bedriva ett gott ledarskap förstås utifrån en medvetenhet om förskolor och skolor som komplexa praktiker. Intresset för pedagogiska miljöer omfattar såväl fysisk som mental miljö och kan exempelvis inkludera rutiner, organisatoriska förutsättningar, styrdokument och pedagogiska hjälpmedel. Samhälleliga diskurser, olika skolkulturer och traditioner kan också sägas villkora den miljö där undervisning, lärande och fostran sker.

Inom ramen för denna mötesplats diskuteras pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer utifrån flertalet teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser. Utgångspunkterna är såväl ämnesdidaktiska som allmändidaktiska till sin karaktär.

Senast granskad:

Kontakt

Senast granskad: