Protokoll för arbetsuppgiftsinventering DH 19

Nedan följer en sammanfattning av projektet.

Sammanfattning

Ett mätinstrument (protokoll) som bygger på subjektiva skattningar måste ha god innehållsvaliditet för att kunna ge tillförlitliga resultat. Det innebär att protokollet ska vara relevant och enkelt att tillämpa och således innehålla frågor som representerar de egenskaper, begrepp och innehåll som är av intresse. Innevarande uppdrag syftade till att utveckla och innehållsvalidera ett protokoll för identifiering och karaktärisering av fysiskt gränssättande arbetsuppgifter inom krigsbefattningar i FM, samt att ta fram instruktioner för urval av användare av protokollet, sk. ämnesexperter (Subject matter experts, SMEs). Protokollet skall kunna användas vid FM:s interna arbete med fysiska krav inom krigsbefattningar samt inom FoT Krigsbefattningars fysiska krav.

Metod

Arbetet påbörjades i september 2019. Den valideringsmetod som använts i innevarande uppdrag inkluderar två faser; en utvecklingsfas och en iterativ valideringsfas. Efter inledande möten med representanter från FMIF och inläsning av relevant vetenskaplig och militär litteratur påbörjades utvecklingen av ett valideringsformulär. Formuläret innehöll instruktioner gällande utförandet av valideringsfasen och ett första utkast till ett "Protokoll för identifiering av fysiska arbetsuppgifter inom krigsbefattningar". Inför det systematiska valideringsarbetet formades en konsensuspanel (forskare och seniora SMEs) och rekryterades en expertgrupp (SMEs) utifrån valda representanter från FM och forskare från RePS, Högskolan Dalarna (HDa), och Kungliga Tekniska Högskola (KTH), alla med relevant kunskap inom området. Utvecklingen av valideringsformuläret med tillhörande protokoll avslutades i februari 2020 och följdes därefter av valideringsfasen bestående av två iterativa valideringsrundor mellan expertgrupp och konsensuspanel. Expertgruppen bedömde protokollets validitet genom att skatta relevans och enkelhet av såväl innehåll som frågor samt gav förslag på eventuelle förändringar. Konsensuspanelen sammanställde, analyserade, reviderade och återremitterade protokollet till expertgruppen.

Resultat

Resultatet visade att protokollets slutliga version hade utmärkt innehållsvaliditet (relevans och enkelhet) och möjliggör ett standardiserat och unikt tillvägagångssätt för att identifiera och karaktärisera fysiskt gränssättande och kritiskt gränssättande arbetsuppgifter inom specificerad krigsbefattning i FM. Uppdraget resulterade även i ett förslag på ett standardiserat tillvägagångssätt för urval av ämnesexperter som skall använda protokollet.

Konklusion och rekommendationer

Innevarande protokoll är ett relevant och användbart instrument för FM:s fortsatta arbete med fysiska befattningskravsanalyser. Det rekommenderas dock att protokollet genomgår en pilottestning med efterföljande adekvata revideringar innan bred tillämpning i populationen. Det rekommenderas även att protokollet utvecklas till ett webbaserat instrument med syfte att nå effektiv och hållbar tillämpning.

Senast granskad: