Aktiva skoltransporter i Falun

Forskningsprojektet Aktiva skoltransporter i Falun är ett delprojekt i Sustainable Innovations for Children Transporting Actively (SICTA 2.0). Det övergripande målet är att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet hos barn och unga för att få en förbättrad och mer jämlik folkhälsa.

Följande information riktar sig till barn och föräldrar som är med i projektet.

Från oskyddad till aktiv trafikant - undersökning av barns upplevelser kring aktiva skoltransporter

Information till föräldrar

Vid institutionen för Hälsa och Välfärd vid Högskolan Dalarna pågår forskningsprojektet Aktiva skoltransporter i Falun som sker i samverkan med Luleå tekniska universitet. Forskningsprojektet har det övergripande målet att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet hos  barn och unga för att nå en förbättrad och mer jämlik folkhälsa. Forskningshuvudman för projektet är Luleå tekniska universitet och projektet har en godkänd etikansökan hos Etikprövningsmyndigheten, diarienummer 2022-01229-01.

Syftet med den här studien är att undersöka vilka upplevelser barnen har kring sina skoltransporter.

Hur går studien till?

Vi kommer att ta del av barnens reflektioner kring sin skoltransport genom att de tar bilder och diskuterar dessa i fokusgrupper om 4-6 barn. Dessa gruppsamtal kommer att äga rum på skolan under skoltid. Samtalen kommer att spelas in, så att vi inte missar något viktigt.

 

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

Det finns en risk att ditt barn skulle ta bilder under själva transporten vilket kan medföra risk för minskad uppmärksamhet på trafiken om hon/han använder aktiv transport. För att hantera denna risk kommer forskarna i projektet hålla en introducerande workshop där de resonerar med barnen kring trafiksäkerhet och etik vid fotograferande. Barnen uppmanas bland annat att ta bilder när de står still och inte när de rör sig i trafiken och fråga om lov i det fall de fotograferar någon person. 

Vad händer med mina uppgifter?

Fotografier och inspelade samtal kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid redovisning av resultatet från gruppintervjuerna kommer barnen att avidentifieras så att inga  resultat kommer att kunna härledas till ditt barn. Resultaten från projektet kommer att publiceras som artikel i vetenskaplig tidskrift.

I samband med gruppintervjun kommer vi samla in information om kön och ålder på barnet. Ansvarig för personuppgifter är Luleå tekniska universitet. Behandlingen av personuppgifter är nödvändigt för att utföra forskning som är av allmänt intresse (GDPR, Art 6, p. 1e). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om ditt barn som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Data kommer att lagras 10 år efter avslutad studie. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi, Luleå tekniska universitet stina.rutberg@ltu.se. Luleå tekniska universitets Dataskyddsombud nås på dataskydd@ltu.se eller 0920-491000. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Deltagandet är frivilligt

I enlighet med forskningsetiska principer är deltagandet i studien helt frivilligt och ni har rätt att när som helst avbryta medverkan utan konsekvenser. Om ni väljer att inte delta kommer det inte medföra någon påverkan för er son/dotter. Eftersom barnen inte är myndiga krävs vårdnadshavares underskrift för att barnens deltagande ska vara möjlig.

Aktiva skoltransporter i Falun (projekt genomfört vecka 5-12, 2022)

Vid institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna pågår forskningsprojektet Aktiva skoltransporter i Falun som är ett delprojekt i Sustainable Innovations for Children Transporting Actively (SICTA 2.0). Projektets övergripande mål är att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet hos barn och unga för att få en förbättrad och mer jämlik folkhälsa.

Din skola är med i projektet och alla barn i femte klass som är med i projektet kommer att svara på frågor i två omgångar. Vi vill ta reda på hur ni som är med i forskningsprojektet tycker att det funkar och hur det är att svara på alla frågor. I två skolor kommer vi också att använda mätare för att undersöka hur ni som är med i projektet tar er till och från skolan.

Studieprocessen

Barn

Före start:

 • Barn får information i klassrummet och får med sig skriftlig information och samtyckesblankett för påskrift hem.

Vid studiestart:

 1. Barn svarar på frågeformulär i klassrummet
 2. Barn på två skolor bär mätare hela skolveckan som de utrustas med i klassrummet.
 3. Barn svarar på dagliga frågor om sin skolväg på SMS efter varje skoldag under en vecka.

Vid studieslut:

 1. Barn svarar på frågeformulär i klassrummet.
 2. Barn på två skolor bär mätare hela skolveckan som de utrustas med i klassrummet.
 3. Barn svarar på dagliga frågor om sin skolväg på SMS efter varje skoldag under en vecka.

Föräldrar

Före start:

 1. Föräldrar får information vid digitalt föräldramöte.
 2. Läser och skriver under samtycke för att barnet ska kunna delta.

Vid studiestart:

 • Föräldrar svarar på webformulär. Länk för ifyllande skickas via Unikum.

Vid studieslut:

 • Föräldrar svarar på webformulär. Länk för ifyllande skickas via Unikum.

Information till dig som är med i forskningsprojektet

Hur går det till?

I två omgångar kommer du att få svara på frågor på papper i klassrummet om hur du mår och vad du tycker och tänker om att ta dig till skolan. Det tar ungefär 15 minuter att svara på frågorna.

I två omgångar kommer du också att få ett SMS varje kväll under en skolvecka med länk till några frågor om hur du tog dig till och från skolan samma dag. Om du inte har en egen mobil så skickas SMS till dina föräldrar eller så kan du fylla i svaren på papper.

Barn i två klasser kommer också att ha på sig två små mätare på väg till och från skolan under två olika veckor. Mätarna mäter hur lång vägen är och hur mycket man rör sig.

Om du går i en skola som gör uppdrag på väg till och från skolan under 4 veckor, så kommer du att göra det tillsammans med din klass med stöd av er lärare. Information om det får du av din lärare.

För att få SMS och svara på frågorna i webbformuläret behöver du logga in via denna länk. Det gör du bara första gången, sedan kommer det automatiskt SMS till det telefonnummer som du fyller i.

Vad händer med mina svar?

Alla svar och siffror som vi samlar in kommer att sparas på Högskolan Dalarna, så att ingen kommer åt dem. Det är frivilligt att vara med och du har rätt att hoppa av utan att det gör något. Resultatet kommer att finnas i tidningar som forskare läser och där kommer man inte att kunna se vilka barn som varit med.

Hjälp och tips

Hur gör jag för att svara på frågorna?

Hur mäter jag sträckan?

Hur mäter jag tiden?

Information riktad till föräldrar

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag och mitt barn ska delta?

Vid institutionen för hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna pågår forskningsprojektet Aktiva skoltransporter i Falun som är ett delprojekt i Sustainable Innovations for Children Transporting Actively (SICTA 2.0). Projektets övergripande mål är att öka den fysiska aktiviteten och minska stillasittandet hos barn och unga för att få en förbättrad och mer jämlik folkhälsa. 

Syftet med den här genomförbarhetsstudien är att utvärdera hur föräldrar och barn upplever det att delta i en utvärdering av en skolbaserad intervention för främjande av aktiva skoltransporter som genomförs i Falun kommun. Interventionen kommer genomföras i skolan och under 4 veckor deltar barnen i lärarledda lärandeaktiviteter i form av veckouppdrag som barnen löser på väg till och från skolan. Ditt barns klass och skola kommer antingen att vara involverad i den grupp som genomför interventionen eller i den grupp som inte gör det (kontrollgrupp), men samma utvärderingar kommer att genomföras i båda grupperna. Föräldrar involveras genom föräldramöte, barn involveras genom skolbaserade workshops om hälsa, trafiksäkerhet och miljö. Efter studiens avslut kommer alla klasser som deltagit i kontrollgrupp att erbjudas möjligheten att genomföra interventionen.

Hur går studien till?

Genomförbarhetsstudien innebär att vi kommer samla in information från föräldrar och barn i de klasser som deltar i den skolbaserade interventionen och i klasser på kontrollskolorna vid två tillfällen – före och efter intervention. Barnen kommer att fylla i fyra enkäter som berör upplevd hälsa, motivation, beteende och socialt stöd i förhållande till aktiva skoltransporter samt frågor om upplevelser av att delta i studien.

Frågeformulären kommer att administreras av forskningspersonal i klassrummet i samråd med respektive lärare (i den mån pandemin tillåter detta genomförande) och beräknas ta högst 15 minuter att fylla i. Under veckan före interventionens start och veckan efter interventionens slut kommer barnen i interventionsskolor såväl som kontrollskolor också att få ett SMS dagligen efter varje skoldag med ett par korta frågor om sin transport till och från skolan den dagen. I det fall barnet inte har en egen mobiltelefon kan SMS skickas till föräldrars mobiltelefon eller fyllas i i pappersformat. Vi kommer också att utvärdera hur vi på bästa sätt kan mäta fysisk aktivitet och transportsätt i samband med skoltransport. Därför kommer ditt barn att ha på sig bärbara mätare i form av GPS och aktivitetsmätare (accelerometer) till och från skolan under en skolveckas tid före interventionen och under en skolveckas tid efter interventionen.

Projektet kommer att registrera data om fysisk aktivitet samt GPS-data på ditt barns väg till och från skolan. Projektet kommer även att samla in information om ditt barns längd och vikt, då det är information som behövs för mätarna av fysisk aktivitet. Projektet kommer därtill att samla in och registrera information om ditt barns ålder och kön. Föräldrar kommer att fylla i en webbenkät om attityder till aktiv skoltransport en gång före interventionen och en gång efter interventionen, där även bakgrundsinformation samlas in (ålder, kön, utbildning, boende-förhållanden och födelseland). Webbenkäten tar 20-30 minuter att fylla i.

Möjliga följder och risker med att delta i projektet

I detta projekt samlas data som innehåller uppgifter om ditt barn, och för att minska risken för integritetsintrång, kommer all data som vi samlar in lagras och analyseras innanför låsta fysiska och virtuella dörrar. Ingen obehörig kommer få tillgång till data. Det är du som förälder som bestämmer hur sitt barn ska färdas till och från skolan. I studien kommer forskningspersonal inte att påverka val av transportsätt till och från skolan. Barn som cyklar till skolan måste bära hjälm för att kunna delta i studien.

Vad händer med mina uppgifter?

Informationen som samlas in i projektet kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av den. Den information som samlas om deltagaren kommer att lagras på Högskolan Dalarnas dataserver i 10 år efter projektets avslut och kommer endast att användas på det sätt som deltagaren har gett sitt samtycke till. All information kommer att kodas och förvaras på Högskolan Dalarnas lösenordskyddade dataserver. En kodlista kommer att upprättas och förvaras skiljt från deltagarens information och förvaras i låst skåp på Högskolan Dalarna. Vid databearbetning, då studien rapporteras eller publiceras kan ingen information härledas till ditt barn. Resultaten från projektet kommer att publiceras som artikel i vetenskaplig tidskrift. Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Dalarna.

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig eller ditt barn som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig eller ditt barn raderas samt att behandlingen av era personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Annie Palstam, docent i rehabiliteringsmedicin, Högskolan Dalarna, apl@du.se eller 0701- 421361. Dataskyddsombud nås på dataskydd@du.se eller 023- 77 88 88. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet (tidigare Datainspektionen).

Deltagandet är frivilligt

I enlighet med forskningsetiska principer är deltagande i studien helt frivilligt och ni har rätt att när som helst välja att avbryta er medverkan utan konsekvenser. Om ni väljer att inte delta kommer det inte att medföra någon påverkan för er eller ert barn. Vår förfrågan gäller om du/ni som vårdnadshavare godkänner att ditt/ert barn deltar under förutsättning att hen själv samtycker till detta. Även ditt barn kommer att tillfrågas om samtycke till deltagande och i det fall barnet nekar kommer ditt/ert barn inte att involveras i studien.

Senast granskad:
Senast granskad: