Energieffektivisering i byggd miljö

1 min läsning
Energieffektivisering i byggd miljö är nationellt såväl som internationellt ett strategiskt och prioriterat område för forskning och innovation.

För att uppnå en halvering av energianvändningen i bebyggelsen till 2050 måste renovering och nybyggnad bygga för det redan i dag. Forskningen vid Högskolan Dalarna har successivt byggts upp inom detta tema med inriktning mot byggande i trä, solenergiinstallationer och studier av professionella renoveringsarbeten för energieffektivisering. En annan fråga som studeras är vilken påverkan energieffektivisering i bebyggelsen har på fjärrvärmesystem.

Forskningen om energieffektivisering

Den samhällsvetenskapliga forskningen om energieffektivisering i bebyggelsen bygger framförallt på socialantropologisk och statsvetenskaplig teoribildning och metodologi. Tonvikt ligger på implementering av politiska beslut och policydokument, samt energitekniska produkter. Studier av aktörsinteraktion är väsentlig, liksom besluts- och maktaspekter, samt sociala och materiella förutsättningar för förändring. Forskningen är tvär- och mångvetenskaplig och sker i samarbete med ett flertal företag och organisationer.

Samverkan med byggbranschen

Byggdialog Dalarna är en viktig samarbetspartner för att implementera forskningsresultat i företag i byggbranschen och återföra för branschen viktiga forskningsfrågor till Högskolan.

Högskolan Dalarna medverkar i den nationella satsningen Renoveringscentrum, med säte vid Lunds tekniska högskola.

Internationell forskning

Forskarna deltar i ett stort europeiskt projekt för utveckling och demonstration av multifunktionella enheter för klimatskalet och för värme- och kylsystemen som ska användas för renoveringar av bostäder och kontor.

Laborativa resurser

Laborativa resurser består solcell-laboratorium, solvärmelaboratorium, klimatkammare och massivträlaboratoriet "kuben". I klimatkammaren kan u-värde eller värmeisoleringsförmågan hos byggkomponeter och deras integrering i väggkonstruktioner studeras. I "kuben" som är en liten massivträbyggnad kan ett flertal aspekter studeras som energisaspekter och lufttäthetsaspekter.

Utbildning

Högskolan erbjuder två högskoleingenjörsutbildningar, byggteknik och energiteknik, som kopplar till profilens forskning.

  

Senast granskad: