Skogen och råvaran

Forskningen inom ämnet skog och träteknik är idag främst inriktad mot att utveckla system för skogsvård som ger förutsättningar för bra föryngringsresultat, god tillväxt och kvalitetsutveckling i bestånden.

Vi har tidigare också hanterat forskning kring tekniska och organisatoriska system inom skogsnäringen, trämateriallära, träteknik och bioenergi. Vi vill integrera trätekniska forskningsfrågor med frågeställningar inom hållbart byggande.

Nationellt samarbete

Nationellt bedrivs forskningen i nära samarbete med framför allt SLU, KTH och det svenska skogsbrukets forskningsinstitut SkogForsk. Internationellt har vi ett väl utvecklat kontaktnät med andra lärosäten och forskande organisationer bland annat genom medverkan i flera större EU-projekt och engagemang inom det internationella nätverket för skogsforskare IUFRO.

Samverkan med skogsbranschen

Ämnesgruppen har av tradition ett nära samarbete med skogsbranschen såsom Stora Enso, Bergvik Skog, Holmen, Sveaskog, Korsnäs, Svenska Skogsplantor och skogsägarföreningar. Samverkan har många gånger resulterat i utbildnings- eller forskningsuppdrag. Samverkan sker också med Skogstyrelsen som tillsammans med Mellanskog bland annat har medverkat till utveckling av kurser vid Högskolan. Vi har också ett nära samarbete med regionens kommuner genom gymnasieforskarskolan.

Utbildningar

Mot bakgrund av ett historiskt brett forskningsupptag erbjuder ämnet ett antal fristående kurser vid Högskolan och är engagerat i programbunden utbildning vid andra lärosäten.

Senast granskad: