Uppdragsutbildning - Inkontinens Region Västmanland 4,5 hp

Sista anmälningsdatum har passerat!

 

Kursen riktar sig till sjuksköterskor och personal anställda i Region Västmanland.

Kursen är på 4,5 hp, grundnivå och studietakten är ca 50%. Utbildningen startar den 10 september. Examinationerna sker på plats i Västerås under vecka 45. Kursen är den första av tre på totalt 7,5 hp inom kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion. Denna kurs har fokus att förebygga blåsdysfunktion med en introduktion till området tarm. De andra kurserna har fokus kateter och tarm och dessa kommer troligtvis att gå vt 2019.

Kostnad

Denna kurs på 4,5 hp kostar 5000 kr/deltagare och i den summan ingår en ordinarie examination och vid behov en omexamination.

Kursens innehåll

Kursen behandlar inom sjuksköterskans/fysioterapeutens/barnmorskans kompetensområde färdigheter för att utreda, bedöma behov av, erbjuda och följa upp olika behandlingar och åtgärder för att lindra/bota/förebygga blås- och tarmdysfunktion. Förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion ska ske utifrån individens behov, på ett samhällsekonomiskt kostnadseffektivt sätt och i enlighet med gällande lagar och författningar. Kursen innehåller en fördjupning i urogenital och rektal anatomi, fysiologi och patofysiologi.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier/gruppdiskussioner och skriftliga inlämningsuppgifter

Examination

Muntlig och skriftlig redovisning av patientfall samt opponering av medstuderandes arbeten.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Senast granskad: