Personcentrerad vård vid astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom del I - 7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom Landstinget Dalarna, Landstinget i Värmland och Region Örebro län.

Kursen är på 7,5 hp, avancerad nivå och studietakten är på 25%. Utbildningen startar 6-7/9 2018, med en fysisk träff på Högskolan Dalarna, campus Falun. Även sista seminariet sker på plats och är inplanerat till 10 januari 2019. 

Sista anmälningsdatum har passerat.

Kursens innehåll

I kursen studeras patofysiologi och andra bakgrundsfaktorer för astma, KOL och allergi - med fokus på personcentrerad vård och interprofessionell samverkan för patienter.

I kursen diskuteras exempelvis hur adekvat evidensbaserad personcentrerad vård bedrivs vid behandling av astma och KOL. Här ingår till exempel:

  • fysisk aktivitet
  • nutrition
  • patientutbildning
  • inhalationsteknik
  • stöd till rökstopp
  • uppföljning och dokumentation.

eHälsa och digital information behandlas också i kursen och hur luftvägsregistret kan användas i kvalitets- och förbättringsarbete.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter. 

Examination

Fortlöpande bedömning av aktivt deltagande vid seminarier, inlämningsuppgifter och individuell skriftlig salstentamen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. För uppdragsutbildning gäller dock undantag från kravet om grundläggande behörighet, SFS 2002:760, enligt vilken det är uppdragsgivare som utser kursdeltagare.

Senast granskad: