Minor Field Studies - Stipendium för fältstudier
2 min läsning

Med ett Minor Field Studies stipendium kan du på plats i ett låg/mellaninkomstland samla material till ditt examensarbete. I minst åtta veckor kan du studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land du åker till.

Ansökan

Högskolan Dalarna kommer att ansöka om MFS-stipendier 2019. Besked om vi har beviljats stipendier kommer tidigast i oktober 2019.

Giltiga länder för MFS

Behörighetskriterier

Du som söker:

 • ska genomföra examensarbetet på kandidat eller magister/masternivå
 • ska vara registrerad student
 • får aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ska ha goda kunskaper i engelska, kunskaper i vistelselandets officiella språk är meriterande
 • ska skriva examensarbetet på engelska eller värdlandets officiella språk
 • ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studien får inte genomföras i det före detta hemlandet. Studenter från övriga Norden ska vara fast bosatta i Sverige sedan minst ett år.

Du får inte tidigare under din studietid ha beviljats MFS-stipendium. Du får inte heller ha andra Sidafinansierade stipendier för samma typ av studie (dubbelfinansiering). Däremot är andra erfarenheter från exempelvis volontärarbete i utvecklingsländer inget hinder för att beviljas MFS-stipendium.

Tips på ämne för examensarbete (waik.se, Water Action in Kenya)

Stipendiebelopp och budget

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Normalt behövs stipendiet kompletteras med till exempel studiemedel. Till din ansökan ska du bifoga en preliminär budget som ska innehålla följande:

 • Resa med billigaste färdsätt till och från landet där studien ska genomföras.
 • Del av levnadsomkostnader (50 procent av utlandstraktamentet), läs mer på Skatteverkets webbplats.
 • Eventuella nödvändiga resor inom landet
 • Vaccinationer
 • Eventuella kostnader för utrustning
 • Resa till och från kursort där förberedelsekursen ges
 • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt tio exemplar).

 Obligatorisk förberedelsekurs innan resan

Du som beviljats stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som behandlar svenskt utvecklings-samarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Stipendiaterna anmäler sig till kurserna via MFS kursanmälningssystem.

Uppsatser och reseberättelser från MFS-studenter

Du som genomfört studier inom MFS ska ladda upp ditt examensarbete och skriva en reseberättelse.

MFS-arbetet ska anknyta till den internationella utvecklingsprocessen, det vill säga belysa aspekter inom humaniora-samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik eller medicin som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling.

Vid bedömningen av ansökan tittar vi på den akademiska kvaliten och genomförbarhet (säkerhetsaspekter, materialinsamling i fält, språkkunskaper) och förutsättningar för att du ska kunna slutföra ditt examensarbete akademiskt med utgångspunkt i fältstudien. Arbetets frågeställning ska ha en generell samhällsmässig tillämpning och vara relevant för utvecklingslandet.

Kontakt

Internationaliseringssamordnare
023-77 81 53
Senast granskad: