Minor Field Studies - Stipendium för fältstudier

Med ett Minor Field Studies stipendium kan du på plats i ett låg- eller medelinkomstland, under minst åtta veckor, samla material till ditt examensarbete på grund- eller avancerad nivå.
Guangxi Kina

Ansök om Minor Field Studies!

Stipendium för fältarbete i låg- och mellaninkomstländer

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program med syfte att ge studenter möjlighet att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Stipendiet består av ett resestipendium på 27 000 kr per student för en fältstudie om minst 8 veckor/56 dagar. Stipendiet är ett tilläggsstipendium till eventuella CSN-medel. Fältstudien ska fungera som materialinsamling till examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen.

Nästa utlysning- sök senast 1 februari 2020

Nästa utlysning kommer att öppna den 1 december 2019 med deadline den 1 februari 2020. Besked om beviljad eller avslagen ansökan kommer att skickas ut under februari månad.

Utlysningar från 2020

Från och med 2020 kommer det att införas två utlysningsperioder för MFS per läsår:

 • våromgång med deadline 1 maj
 • höstomgång med deadline den 1 november

Giltiga länder

Giltiga länder för MFS

MFS-studien kan endast genomföras i något av samarbetsländerna för MFS-studier.

Det är viktigt att följa Utrikesdepartementets reseinformation. Om det bedöms vara stor risk för deltagaren att vistas i landet kan det påverka möjligheten att få stipendiemedel.

Kriterier för att få söka

Du som söker:

 • genomför examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- och mastersnivå).
 • är registrerad student vid Högskolan Dalarna. Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • ska ha goda kunskaper i engelska eller vistelselandets officiella språk
 • är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. Sökande från övriga Norden som inte är svensk medborgare ska ha varit folkbokförd i Sverige sedan minst ett år vid tidpunkten för stipendiebeslutet.          Det är tillåtet för personer med dubbelt medborgarskap eller PUT i Sverige att genomföra fältstudier via MFS i det andra landet.
 • har inte tidigare varit tilldelad MFS-stipendium

 

Stipendiebelopp och budget

MFS-stipendiet är på 27 000 kronor per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Normalt behöver stipendiet kompletteras med till exempel studiemedel. Till din ansökan ska du bifoga en preliminär budget som ska innehålla följande:

 • Resa med billigaste färdsätt till och från landet där studien ska genomföras.
 • Del av levnadsomkostnader (50 procent av utlandstraktamentet), läs mer på Skatteverkets webbplats.
 • Eventuella nödvändiga resor inom landet
 • Vaccinationer
 • Eventuella kostnader för utrustning
 • Resa till och från kursort där förberedelsekursen ges
 • Tryckning av MFS-arbetet (maximalt tio exemplar).

Beviljad stipendiat ansvarar själv för att boka resa, vaccinationer och visum samt ev. hälsoundersökning

Förbered ditt projekt

Börja med att diskutera din projektidé med din handledare utifrån den metod och de teorier du vill använda dig av. Utarbeta i samråd med din handledare och kanske även med kontaktpersoner i det land där fältstudien ska utföras, ett genomförbart projekt, inklusive en detaljerad projektplan. Det är viktigt att metoder och teorier beskrivs så tydligt som möjligt.

Din ansökan kommer bland annat att bedömas med avseende på akademisk kvalitet, utvecklingsrelevans, projektets genomförbarhet och koppling till Agenda 2030.

Det här ska ansökan innehålla

För att din ansökan ska anses vara komplett måste följande dokument bifogas:

 1. Projektbeskrivning (Project Plan) – får omfatta max 4 sidor, ska vara skriven på engelska och innehålla följande:
  • Bakgrund, teori, syfte, metod
  • Frågeställning – inklusive en reflektion kring hur projektet ska kunna tillämpas i och ge nytta och relevans för värdlandet, samt fältstudiens relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030
  • Tidsplan – inklusive förarbete och preliminärt datum för förberedelsekurs i Härnösand (tänk på att anmälan till kursen ska ske senast tre veckor innan kursen ges) OBS! anmälan till kursen kan endast göras om du fått ett stipendium. Fältarbetet  ska omfatta minst 8 veckor/56 dagar i värdlandet och det ska också framgå av tidsplanen.
  • Budget – inkl. resekostnader till och från samt inom värdland, resekostnader till och från förberedelsekurs, övriga omkostnader baserat på levnadsomkostnader i det aktuella landet, inkl. logi, vaccinationer o dyl., ev. merkostnader för utrustning eller tekniska tjänster, schablonbelopp om 1000 kr för diverse övriga kostnader (litteratur, kartor, film etc.)
  • Genomförande på plats och förväntat resultat
  • Alternativ plan – vad händer om ursprungsplanen behöver ändras?
  • Riskbedömning – det ska finnas en tydlig tanke kring vilka risker som studien kan medföra för din och berörda personer i värdlandets personliga säkerhet samt hur du ska undvika att utsätta dig eller andra för dessa risker.
  • Etik– om studien involverar människor är det viktigt att det finns en tanke kring etik samt hur studien kan tänkas påverka dessa personer, samt om värdlandet kräver att det ska sökas tillstånd för att få genomföra studien.
  • Rapportering och informationsspridning efter genomförd studie
  • Källhänvisningar
 2. Agreement for degree project, Minor Field Studies (Supervisor agreement) – där handledare vid Högskolan Dalarna och kontaktperson i värdlandet signerar och intygar studiens lämplighet och att kontakten i värdlandet kommer att vara din kontakt i fält och därmed vara behjälplig med praktiska arrangemang och kontakter med resurspersoner. Kontaktpersonen behöver inte ha akademisk koppling till något lärosäte, utan ska fungera som stöd, rådgivare och kunna assistera med praktiska arrangemang före och under fältstudien. Kontaktpersonen är inte akademisk handledare och är inte ansvarig för att fältstudien genomförs.
 3. CV och personligt brev (CV / Motivational Essay), max 2 A4, på engelska – där du bland annat redovisar språkkunskaper och erfarenheter som kan vara av relevans exempelvis resor, studier, u-landskurser etc. Beskriv också vad som gör att just du är en lämplig person för att genomföra planerad fältstudie.
 4. Kopia av pass eller personbevis där medborgarskap framgår
  • Om du inte är svensk medborgare ska du bifoga ditt PUT (permanent uppehållstillstånd)
  • Om du är medborgare i ett annat nordiskt land: Bifoga ett intyg från Skatteverket som styrker att du har varit folkbokförd i Sverige i 12 månader.

Ansökningar som inte uppfyller kriterierna kommer, i en konkurrenssituation, att räknas som ofullständiga och kommer därmed inte att bedömas.

Ansökan

                               Ansökningsblankett

Granskningsprocess


Alla inkomna ansökningar hanteras av handläggare vid Utbildnings- och forskningskansliet. Först kontrolleras att ansökan uppfyller de grundläggande kriterierna ovan. Därefter skickas ansökningarna för granskning till den granskningsgrupp som är utsedd av Hållbarhetsrådet.

Obligatorisk förberedelsekurs innan resan


Du som beviljats stipendium ska delta i en obligatorisk förberedelsekurs som behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. Kurserna genomförs vid Sida Partnership Forums kursgård i Härnösand. Stipendiaterna anmäler sig till kurserna via MFS kursanmälningssystem.

Försäkring

Under fältstudierna täcks du via Högskolan Dalarna av Kammarkollegiets Student UT försäkringar. Försäkringen är avgiftsfri men den är inte heltäckande, så kontrollera om du behöver teckna egna försäkringar.

Efter hemkomst

Ladda upp examensarbete och reseberättelse på mfs

Lämna in resehandlingar, t ex boarding pass, och kursintyg från förberedelsekursen, kontakt se nedan

Debriefing/återkoppling

Berätta för oss om din upplevelse! Högskolan ser gärna att stipendiater efter hemkomst delar med sig av sina erfarenheter och bidrar till vårt arbete med att sprida kunskap och möjligheter genom MFS-programmet. Kontakta oss gärna för deltagande genom ex. sociala medier, informationsträffar, internationella temadagar etc.

Kontakt

Susanne Corrigox
Internationaliseringssamordnare
sco@du.se 

Senast granskad: