Fusk - Disciplinärenden

Det är inte tillåtet att vilseleda vid prov eller när annan studieprestation ska bedömas, det vill säga det är inte tillåtet att fuska.

Läs mer om vad som gäller vid fusk

Studentinflytande och kursvärdering

Som student har du rätt att utöva inflytande över utbildningen vid Högskolan Dalarna. Studenter vid Högskolan har rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ som har betydelse för utbildningen och studenternas situation. Studentrepresentanter utses genom Dalarnas studentkår, som driver studenters intressen i frågor kring utbildning och studentliv. Kontakta Dalarna studentkår om du vill veta mer. På Universitetskanslersämbetets (UKÄ) webbplats hittar du frågor och svar om studenträtt.

Du som student har också du möjlighet att framföra dina synpunkter på och erfarenheter av en kurs genom en kursvärdering. Kursvärderingarna är viktiga för kvalitets- och utvecklingsarbetet vid Högskolan. Du ges tillfälle att delta i kursvärdering anonymt i förhållande till läraren/examinatorn. Högskolan sammanställer kursvärderingarna och resultaten ska sedan givetvis hållas tillgängliga för dig som student. Kontakta din kursanvarige lärare om du vill veta mer.

Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling

Jämlikhet, jämställdhet och likabehandling handlar om anställda och studenters vardagliga agerande. Oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder ska alla bemötas av medmänsklighet och respekt.

Om du blir utsatt för diskriminering, trakasseriet eller kränkande särbehandling kan till exempel vända sig till en lärare, ämnes- eller huvudområdesföreträdare, programansvarig, Studenthälsan eller Högskolans mångfaldssamordnare. Andra att vända sig till kan vara studentombud eller ordförande i studentkåren.

Brister i utbildningen, oenigheter eller samarbetsproblem

Har du hamnat i en situation på Högskolan som du av olika anledningar vill ha hjälp med? Det kan vara stort som smått. Kanske du till exempel känner dig orättvist behandlad av en föreläsare, samarbetsproblem i studentgruppen eller vill helt enkelt  förbättra något med din utbildning.

Om du som student upplever akuta brister i pågående undervisning eller utbildning, eller om det uppstår oenigheter, konflikter och samarbetsproblem inom studentgrupper eller mellan dig som student och någon lärare, ska du i första hand vända dig till den som är ansvarig för programmet eller ämnet.

Du kan även i många sammanhang vända dig till studentombudet vid Dalarnas studentkår för att få stöd och råd. Studentombudet kan även fungera som ditt ombud om du vill gå vidare med ett ärende.

Mer information om Dalarnas studentkår och studentombudsman

Studie- och arbetsmiljö

Med studie- och arbetsmiljö menas såväl fysiska miljö (lokaler, utrustning och inredning) och den psykosociala miljön, det vill säga relationer och stämningen bland de människor som delar studiemiljö. Om du som student anser att det finns brister i din studie- och arbetsmiljö kan du vända dig till ordförande för Studentkåren som är studentarbetsmiljöombudet eller till Högskolans huvudarbetsmiljöombud.

Den som är ansvarig för arbetsmiljön vid Högskolan är rektorn, men du som student och de anställda har också ett ansvar för att aktivt medverka i arbetsmiljöarbetet.

Som student likställs du med arbetstagare i Arbetsmiljölagen (med ett fåtal undantag).

Kontakta
023 - 77 71 60
Senast granskad: