Examination
1 min läsning

En examination är när din lärare eller en examinator testar dina kunskaper genom en uppgift eller tentamen. Läraren eller examinatorn betygsätter din tentamen.

Examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Det finns olika examinationsformer. Några av de vanligaste examinationsformerna är salsskrivning, att skriva ett PM, att delta i laborationer eller att skriva hemtentamen.

  • Du ska alltid legitimera dig i samband med examination.
  • Formerna för bedömning av dina prestationer ska tydligt anges i kursplanen.
  • Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns.
  • Efter varje examination har du rätt till en genomgång av examinationsresultaten och få förklaring till varför ett visst betyg givits.
  • Det ges normalt tillfälle för ny examination som då äger rum tidigast två veckor och senast fyra veckor efter att du fått reda på resultatet för ordinarie examination.
  • Om du har blivit underkänd två gånger i samma examination så har du rätt att få en annan examinator inför en ny examination, om inte särskilda skäl talar mot det.

Kontaktinformation

Support
023-77 80 00
Senast granskad: