Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-12-30

Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare årskurs F-3 (NV1036)

V3DKT (VT23, 100%, Dag, Normal, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Människa, vetenskap och världsbilder
 • Arendt, H. (2017). Människans villkor : vita activa (Andra upplagan). Göteborg: Daidalos. ISBN: 9789171734136
  Övrigt:Valda utdrag kommer att finnas tillgängliga i kursrummet på Learn.
  Bok / Antologi
 • Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B., et al. (2020). Naturvetenskapens bärande idéer : för lärare F-6 (Tredje upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104157
  Övrigt:Uppmärksamma att motsvarande titel även finns för förskolan och som metodbok. Kontrollera att du får tag i rätt bok.
  Bok / Antologi
 • Arvidsson, S., & Svensson, J. (2010). Människor och makter 2.0 - En introduktion till religionsvetenskap (-). Halmstad: Högskolan i Halmstad. ISBN: 978-91-978256-5-8
  Övrigt:Finns tillgänglig på http://hh.diva-portal.org.
  Bok / Antologi
 • Bojs, K. (2017). Min europeiska familj : de senaste 54 000 åren (-). Stockholm: Månpocket. ISBN: 9789175036168
  Bok / Antologi
 • Cassel, K., & Sjöberg, M. (Red.). (2017). En samtidig världshistoria (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144110240
  Övrigt:Valda utdrag kommer att finnas tillgängliga i kursrummet på Learn.
  Bok / Antologi
 • Harari, Y. N. (2018). Sapiens : en kort historik över mänskligheten (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127140394
  Bok / Antologi
 • Hellman, A., Johansson, T., & Lindgren, S. (2013). Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147096879
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2019).
  Myndighetspublikation
 • Sundin, B. (2006). Den kupade handen : historien om människan och tekniken (2 uppl.). Stockholm: Carlsson. ISBN: 9173310158
  Bok / Antologi
 • Wallette, A. (2004). Sagans svenskar : synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år (-). Malmö: Sekel. ISBN: 9197522201
  Övrigt:Kommer att finnas tillgänglig i kursrummet på Learn
  Bok / Antologi
 • Ytterligare artiklar tillkommer.
  Text
2. En hållbar värld
 • Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B., et al. (2020). Naturvetenskapens bärande idéer : för lärare F-6 (Tredje upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104157
  Övrigt:Uppmärksamma att motsvarande titel även finns för förskolan och som metodbok. Kontrollera att du får tag i rätt bok.
  Bok / Antologi
 • Formas. (2008). Ska hela Sverige leva?. Formas Fokuserar. Hämtad från https://www.formas.se/download/18.312567aa167c666b4248498/1549956106521/ska_hela_sverige_leva.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Held, D., & McGrew, A. (2003). Den omstridda globaliseringen (-). Göteborg: Daidalos. ISBN: 91-7173-177-6
  Bok / Antologi
 • Persson, C., & Persson, T. (2020). Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle (4 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144139241
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2019).
  Myndighetspublikation
 • Sund, L., & Sund, P. (2017). Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan (Första upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122592
  Bok / Antologi
 • Ytterligare artiklar tillkommer.
  Text
3. Plats, identitet och lärande
 • Areskoug, M., Ekborg, M., Lindahl, B., et al. (2020). Naturvetenskapens bärande idéer : för lärare F-6 (Tredje upplagan). Malmö: Gleerups. ISBN: 9789151104157
  Övrigt:Uppmärksamma att motsvarande titel även finns för förskolan och som metodbok. Kontrollera att du får tag i rätt bok.
  Bok / Antologi
 • Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144100791
  Övrigt:Uppmärksamma att motsvarande titel även finns för förskolan. Kontrollera att du får tag i rätt bok
  Bok / Antologi
 • Cele, S. (2008). Från sinne till symbol- om barns förhållande till kartor. Geografiska Notiser, 2008(3), 1-1.
  Övrigt:Kommer att finnas tillgänglig i kursrummet på Learn
  Tidskriftsartikel
 • Elfström, I. (2014). Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära i förskola och skola (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114078
  Bok / Antologi
 • Nilsson, J., Rydstav, E., & Wagner, U. (2008). Vilja och våga : temaarbete i grundskolans tidigare år (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144009957
  Bok / Antologi
 • Odenstad, C. (2014). Ämnesdidaktik för SO-ämnena : för grundskolan (1 uppl.). Malmö: Gleerup. ISBN: 9789140685919
  Bok / Antologi
 • Sanderoth, I., Båth, S., & Werner, M. (2020). Plats - identitet - lärande : närområde och känsla för sammanhang (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144134543
  Bok / Antologi
 • Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2019).
  Myndighetspublikation
 • van der Burgt, D. (2006). Där man bor tycker man det är bra, barns geografier i en segregerad stadsmiljö (Geografiska regionstudier 71). Uppsala: Uppsala universitet. Hämtad från http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:169422/FULLTEXT01.pdf.
  Övrigt:Kommer att finnas tillgänglig i kursrummet på Learn
  Myndighetspublikation
 • Ytterligare artiklar tillkommer.
  Text