Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-12-17

Samhällsvetenskapliga metoder II - inriktning statsvetenskap (SK2015)

V36TQ (VT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

 • Bergström, G., & Boréus, K. (Red.). (2018). Textens mening och makt : metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys (Fjärde [omarbetade och aktualiserade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144117928
  Bok / Antologi
 • Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (tredje upplagan). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147112067
  Bok / Antologi
 • Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (Tredje [reviderade] upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144101675
  Bok / Antologi
 • Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm. Hämtad från https://libris.kb.se/bib/8636354.
  Myndighetspublikation