Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2022-06-23

Svenska som andraspråk II med didaktisk inriktning (GSS2MN)

H3CJA (HT22, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 1, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv
 • Axelsson, M., & Magnusson, U. "Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren". I K. Hyltenstam, M. Axelsson, & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 247-367). Stockholm: Vetenskapsrådet.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Axelsson, M. "Flerspråkighet och lärande". I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle ( ss. 547-577). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid Stockholm: Natur & Kultur.
  Bok / Antologi
 • Garcia, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: A global perspective UK: Wiley-Blackwell.
  Läsanvisning:s 19-41, 109-158, 287-336
  Bok / Antologi
 • Hägerfelth, G. (2011). Språkarbete i alla ämnen (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147099269
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Nauclér, K. (2004). "Barns språkliga socialisation före skolstarten". I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle ( ss. 459-480). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Rosén, J., Straszer, B., Wedin, Å., & Yoxsimer Paulsrud, B. (Red.). (2018). Transspråkande i svenska utbildningssammanhang (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144119755
  Läsanvisning:Valda delar
  Bok / Antologi
 • Stier, J., & Sandström, M. (2021). Interkulturellt samspel i skolan (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144151748
  Bok / Antologi
 • Wedin, Å. (Red.). (2017). Språklig mångfald i klassrummet Stockholm: Lärarförlaget.
  Bok / Antologi
 • EN AV FÖLJANDE BÖCKER:.
  Text
 • Gibbons, P. (2018). Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144128955
  Bok / Antologi
 • Gibbons, P. (2018). Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144128948
  Bok / Antologi
 • Hajer, M., & Meestringa, T. (2020). Språkinriktad undervisning : en handbok (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789173828697
  Bok / Antologi
 • Norlund Shaswar, A., & Wedin, Å. (2020). Språkdidaktik för sfi : att undervisa vuxna andraspråksinlärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144132884
  Bok / Antologi
 • Forskningsartiklar på engelska tillkommer (ca 150 s).
  Text
 • Ytterligare material/litteratur om ca 100 sidor kan tillkomma.
  Text
2. Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv
 • Abrahamsson, N. (2013). Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 85-120). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Boyd, S., & Bredänge, G. (2013). Attityder till brytning: Exemplet utländska lärare i svenska skolor. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: I forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 437-458). Lund: Studentlitteratur.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Derwing, T. M., & Munro, M. J. (2005). Second Language Accent and Pronunciation Teaching: A Research-Based Approach. TESOL Quarterly, 39(3), 379-397. DOI: 10.2307/3588486
  Tidskriftsartikel
 • Engstrand, O. (2007). Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning (första upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144043999
  Bok / Antologi
 • Grant, L. J. (. J., & Brinton, D. (2014). Pronunciation myths : applying second language research to classroom teaching (1 uppl.). Ann Arbor: University of Michigan Press/ELT. ISBN: 9780472035168
  Bok / Antologi
 • Piske, T., MacKay, I. R. A., & Flege, J. E. (2001). Factors affecting degree of foreign accent in an L2: a review. Journal of Phonetics, 29(2), 191-215. DOI: 10.1006/jpho.2001.0134
  Tidskriftsartikel
 • Rosenqvist, H. (2007). Uttalsboken : svenskt uttal i praktik och teori (1 uppl.). Stockholm: Natur & kultur. ISBN: 9789127406452
  Bok / Antologi
 • Thorén, B. (2016). Svensk fonetik för andraspråksundervisningen (Andra reviderade upplagan). Umeå: Vulkan. ISBN: 9789163763786
  Bok / Antologi
 • Zetterholm, E., & Tronnier, M. (2019). Perspektiv på svenskt uttal : fonologi, brytning och didaktik (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144134604
  Bok / Antologi
 • Ytterligare material/litteratur om ca 100 sidor kan tillkomma.
  Text
3. Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv
4. Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv
 • Berglund, M. M. (2015). Berättarperspektiv och synvinkel i litterära föreställningsvärldar. Hämtad från https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/name/P03WCPLAR064027.
  Läsanvisning:Finns som pdf i kursrummet
  Myndighetspublikation
 • Boglind, A., & Nordenstam, A. (2016). Från fabler till manga 2 : litteraturhistoriska och didaktiska perspektiv på ungdomslitteratur (Första upplagan). Malmö: Gleerups utbildning. ISBN: 9789140689467
  Bok / Antologi
 • Elleström, L. (1999). Lyrikanalys : en introduktion (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144008059
  Läsanvisning:ca 10-15 s.
  Övrigt:Finns som elektronisk resurs i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Janson, M. (Red.). (2016). Introduktion till filmpedagogik : vita duken som svarta tavlan (2 uppl.). Malmö: Gleerups Utbildning. ISBN: 9789140692634
  Läsanvisning:Valda delar ca 60 sidor
  Bok / Antologi
 • Klementsson, M. (2015). Icke lärarledda litteratursamtal i grupp. I M. Tengber, & C. Olin-Scheller (Red.), Svensk forskning om läsning och läsundervisning ( ss. 55-67).
  Övrigt:Finns som elektronisk resurs i kursrummet
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lagerholm, P. (2008). Stilistik (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144019604
  Övrigt:Finns som elektronisk resurs i kursrummet
  Bok / Antologi
 • Lindell, I., & Öhman, A. (Red.). (2019). För berättelsens skull : modeller för litteraturundervisningen (Första utgåvan). Stockholm: Natur & Kultur. ISBN: 9789127824652
  Läsanvisning:Valda delar enligt anvisningar
  Bok / Antologi
 • Lindgren, M., & Svensson, G. (2015). Att börja en mening. Fundamentets betydelse för meningsskapande inom och mellan meningar. I M. Lindgren, & G. Svensson (Red.), Skrivande i skolan ( ss. 97-115). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Lindholm, A. (2016). Stöttning med hjälp av lässtrategier i det flerspråkiga klassrummet. I C. Olin-Scheller, & M. Tengberg (Red.), Läsa mellan radera (1 uppl., ss. 173-196). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Markstedt, C., & Sandberg, M. (2019). Romanläsning i praktiken : samtala och skriva om litteratur i skolan (Första upplagan). Stockholm: Gothia Fortbildning. ISBN: 9789177410829
  Bok / Antologi
 • Med reservation för ev. ändringar.
  Text
 • Tre skönlitterära verk (två gemensamma och ett eget valt) i samråd med läraren. Därtill ett antal kortare elevtexter, lyriktexter etc som länkas eller förmedlas i kursrummet..
  Text

Referenslitteratur

Delkurser

1. Språk, undervisning och lärande i ett andraspråksperspektiv
2. Fonetik och uttal i ett andraspråksperspektiv
 • Derwing, T. M. (2008). Curriculum issues in teaching pronunciation to second language learners. I J. Hansen Edwards, & M. Zampini (Red.), Phonology and Second Language Acquisition ( ss. 347-369). Amsterdam: J. Benjamins. ISBN: 978-90-272-4185-6
  Kapitel i bok (antologi)
 • Kjellin, O. (2002). Uttalet, språket och hjärnan : teori och metodik för språkundervisningen (1 uppl.). Uppsala: Hallgren & Fallgren. ISBN: 9173827568
  Bok / Antologi
 • Riad, T. (2014). Phonology of Swedish (1 uppl.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 9780199543571
  Bok / Antologi
 • Riad, T. (1997). Svenskt fonologikompendium. (Ca 60 s.) (Finns i Learn.).
  Text
 • Skolverket. (2018). Uttalsundervisning. Nyanländas språkutveckling Modul 7. (ca 25 s) https://larportalen.skolverket.se/#/modul/2c-nyanlanda/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_07/.
  Text
3. Bedömning och respons i ett andraspråksperspektiv
 • Flyman Mattsson, A., & Håkansson, G. (2021). Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur AB. ISBN: 9789144137599
  Bok / Antologi
 • Jakobson, L. (2020). Vuxna nybörjarstuderandes uppfattningar om skriftlig lärarrespons på skrivande i svenska som andraspråk. Educare - vetenskapliga skrifter, (4), 1-32. DOI: 10.24834/educare.2020.4.1
  Tidskriftsartikel
 • Polias, J. Assessing learning: a language- based approach. I M. Olofsson (Red.), Bedömning, flerspråkighet och lärande ( ss. 40-65). Hämtad från https://www.andrasprak.su.se/publikationer/ncs-symposierapporter/symposium-2006-bed%C3%B6mning-flerspr%C3%A5kighet-och-l%C3%A4rande-1.84017..
  Kapitel i bok (antologi)
 • Schleppegrell, M. Functional grammar in the classroom. I M. Olofsson (Red.), Symposium 2009. Genrer och funktionellt språk i teori och praktik ( ss. 79-95).
  Kapitel i bok (antologi)
4. Fiktionsberättande och elevtext i ett flerspråkigt perspektiv