Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2021-06-22

Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare, åk 4-6 (NV1035)

H39D7 (HT21, 100%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

Delkurser

1. Den naturvetenskapliga världsbilden
 • Darwin, C. (1871). Om arternas uppkomst genom naturligt urval eller de bäst utrustade rasernas bestånd i kampen för tillvaron (-). Stockholm: L. J. Hierta.
  Läsanvisning:Kapitel 14
  Bok / Antologi
 • Elfström, I. (2014). Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114078
  Bok / Antologi
 • Haglund, J., & Jeppsson, F. (Red.). (2013). Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090009
  Bok / Antologi
 • Helldén, G. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114788
  Bok / Antologi
 • Jackelén, A. (2009). Bråket om Darwin och vår herre – en onödig kontrovers. I H. Klein, & S. Edman (Red.), Darwin och Vår Herre. En festskrift (1 uppl., ss. 54-69). Stockholm: Verbum.
  Kapitel i bok (antologi)
 • Miller, J. D., Scott, E. C., & Okamoto, S. (2006). Public Acceptance of Evolution. Science, 313(5788), 765-766.
  Tidskriftsartikel
 • Persson, H., & Wickman, P. (2015). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122042
  Bok / Antologi
 • Åkesson Nilsson, G. (2019). Våra byggstenar : grundläggande kemi för grundlärare f-6 (3 uppl.). Rödeby: Gunilla Åkesson Nilsson. ISBN: 9789151904993
  Bok / Antologi
 • Östklint, O., Anderberg, E., & Johansson, S. (2012). Fysik för lärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076652
  Bok / Antologi
2. Naturvetenskapernas och teknikens didaktik
 • af Geijerstam, Å. (2006). Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. (Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Uppsala, Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan 1).
  Avhandling
 • Black, P., & Harrison, C. (2014). Bedömning för lärande i NO-klassrummet : science inside the black box (1 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114696
  Bok / Antologi
 • Haglund, J., & Jeppsson, F. (Red.). (2013). Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090009
  Bok / Antologi
 • Johansson, A., & Wickman, P. (2011). A pragmatist approach to learning progressions. I B. Hudson, & M. Meyer (Red.), Beyond Fragmentation: Didactics, Learning and Teaching ( ss. 47-59). Leverkusen, Tyskland: Barbara Budrich Publishers.
  Läsanvisning:Tillhandahålls av Högskolan Dalarna
  Kapitel i bok (antologi)
 • Johansson, A., & Wickman, P. (2012). Vad ska elever lära sig angående naturvetenskaplig verksamhet? En analys av svenska läroplaner för grundskolan under 50 år. NorDiNa, 8(3), 197-212.
  Tidskriftsartikel
 • Skolverket. (2012). Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv. Hämtad från https://www.skolverket.se/getFile?file=2790.
  Myndighetspublikation
 • Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (Reviderad 2018). Hämtad från https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf.
  Myndighetspublikation
 • Tibell, L., Höst, G. E., Schönborn, K. J., et al. (2012). Att inSe – Om visualisering i biologi­undervisningen. Bi-lagan, 2012(3), 12-17. Hämtad från https://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2016/09/bilagan2012_3_attinseomvisualiseringibiologiundervisningen.pdf.
  Tidskriftsartikel
 • Wickman, P., & Persson, H. (2015). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122042
  Bok / Antologi
3. Naturvetenskap och teknik i vardag och samhälle
 • Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144100791
  Bok / Antologi
 • Haglund, J., & Jeppsson, F. (Red.). (2013). Modeller, analogier och metaforer i naturvetenskapsundervisning (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144090009
  Bok / Antologi
 • Helldén, G. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114788
  Bok / Antologi
 • Persson, C., & Persson, T. (2015). Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109442
  Bok / Antologi
 • SIDA. (2006). Jämställdhet gör världen rikare! En inspirationsskrift för skolans alla lärare om jämställdhet för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv. Hämtad från https://www.sida.se/Svenska/Publikationer-och-bilder/publikationer/2006/juni/j228mst228lldhet-g246r-v228rlden-rikare/.
  Myndighetspublikation
 • Sundin, B. (2006). Den kupade handen : historien om människan och tekniken (2 uppl.). Stockholm: Carlsson.
  Bok / Antologi
 • Östklint, O., Johansson, S., & Anderberg, E. (2012). Fysik för lärare (1 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144076652
  Bok / Antologi
 • Åkesson Nilsson, G. (2019). Våra byggstenar : grundläggande kemi för grundlärare f-6 (3 uppl.). Rödeby: Gunilla Åkesson Nilsson. ISBN: 9789151904993
  Bok / Antologi
4. Människa, kropp och hälsa
5. Från idé till produkt
 • Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144100791
  Bok / Antologi
 • Björneloo, I. (2011). Hållbar utveckling : att undervisa utifrån helheter och sammanhang (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147100385
  Bok / Antologi
 • Sundin, B. (2006). Den kupade handen : historien om människan och tekniken (2 uppl.). Stockholm: Carlsson. ISBN: 9173310158
  Bok / Antologi
 • Svensson, M. (2011). Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i grundskolan. (Doktorsavhandling, Linköpings universitet, Linköping, Studies in Science and Technology Education 33).
  Läsanvisning:s. 19-26, s. 34, s. 42-56
  Avhandling
6. Mångfald och kretslopp i naturen
 • Helldén, G. (2015). Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147114788
  Bok / Antologi
 • Nyberg, E. (2008). Om livets kontinuitet Undervisning och lärande om växters och djurs livscykler - en fallstudie i årskurs 5. (Doktorsavhandling, Göteborgs universitet, Göteborg, Studies in Educational Sciences 271). Hämtad från https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18826/1/gupea_2077_18826_1.pdf.
  Avhandling
 • Persson, C., & Persson, T. (2015). Hållbar utveckling : människa, miljö och samhälle (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144109442
  Bok / Antologi
 • Wickman, P., & Persson, H. (2015). Naturvetenskap och naturorienterande ämnen i grundskolan : en ämnesdidaktisk vägledning (2 uppl.). Stockholm: Liber. ISBN: 9789147122042
  Bok / Antologi
 • (2008). Efter Linné. Linnélektioner - idéhäfte 6 [Elektronisk resurs]. Uppsala: Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik. Hämtad från https://bioresurs.uu.se/wp-content/uploads/2016/03/Linnelektioner_idehafte6.pdf.
  E-bok eller PDF
 • Artiklar tillkommer i alla delkurser.
  Text