Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

eller
Litteraturlista för:
Fastställd 2020-06-23

Text och bedömning i ett andraspråksperspektiv (SS1055)

H36HA (HT20, 50%, Dag, Distans, Falun, Omg. 2, ORD)

Litteratur

 • Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid (1 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur.
  Läsanvisning:Del 1: kap.1-2
  Bok / Antologi
 • Garcia, O. (2009). Bilingual education in the 21st century: A global perspective (1 uppl.). UK: Wiley-Blackwell.
  Läsanvisning:s.336-380
  Bok / Antologi
 • Genesee, F., & Upshur, J. A. (1996). Classroom-based Evaluation in Second Language Education Cambridge: Cambridge University Press.
  Bok / Antologi
 • Jakobson, L. (2019). Lärares uppfattningar om responsfokus och responssätt för vuxna nybörjarstuderandes texter i svenska som andraspråk.. Nordand - Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, (1), 1-23.
  Tidskriftsartikel
 • Josephson, O. (1991). Varför en lätt text kan vara svår att förstå. I E. Wijk-Andersson (Red.), Kultur - text - språk: det finns mer i en text än ord ( ss. 1-1). Uppsala: Hallgren & Fallgren i samarbete med Kurssekretariatet, Uppsala univ.
  Läsanvisning:12 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Kuyumcu, E. (2013). Genrepedagogik som verktyg i språk- och kunskapsutvecklande undervisning och lärande. I K. Hyltenstam, & I. Lindberg (Red.), Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle (2 uppl., ss. 605-631). Lund: Studentlitteratur.
  Läsanvisning:24 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Kuyumcu, E. (2009). Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv. I Symposium 2009 Genrer och funktionellt språk i teori och praktik ( ss. 1-1). Stockholm: Stockholm universitets förlag.
  Läsanvisning:24 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Liberg, C. (2000). Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv: möjligheter och begränsningar. I K. Nauclér (Red.), Symposium 2000 Ett andraspråksperspektiv på lärande ( ss. 1-1). Stockholm: Sigma.
  Läsanvisning:13 s
  Kapitel i bok (antologi)
 • Schleppegrell, M. (2004). The Language of Schooling London: Lawrence Erlbaum.
  Bok / Antologi
 • Shohamy, E. (2001). Democratic assessment as an alternative. Language Testing, 18(4), 373-391.
  Tidskriftsartikel
 • Wedin, Å. (2010). Bedöma eller döma? Språkbedömning och lästest i grundskolans tidigare år. Pedagogisk forskning i Sverige, 15(2/3), 219-231.
  Tidskriftsartikel
 • Tillkommer material om högst 100 s.
  Text