Kursplan

Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre

Kurskod
VÅ3098
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Akademi
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2015-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.
Reviderad
Reviderad 2017-02-28.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-02-28.

Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten ska kunna bedriva ett hälsofrämjande och preventivt arbete bland vuxna och äldre i befolkningen samt kunna analysera och hantera komplexa situationer inom omvårdnad utifrån ett professionellt förhållningssätt. Studenten ska vidare utveckla sitt hälso- och omvårdnadsarbete utifrån evidens och beprövad erfarenhet i samverkan med andra yrkesgrupper och i enlighet med gällande författningar.

Delkurser

1.
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre, 6 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera hälsoproblem hos vuxna och äldre utifrån ett vetenskapligt och reflekterande förhållningssätt
 • självständigt kunna göra kvalificerade bedömningar av hälsotillstånd och planera hälsofrämjande och preventiva åtgärder för vuxna och äldre
 • självständigt kunna identifiera och bedöma behov samt planera och organisera vård i livets slutskede utifrån en helhetssyn
 • analysera och reflektera kring lagar och författningar med relevans för distriktssköterskans ansvarsområde
 • problematisera och värdera vad som kännetecknar ett professionellt förhållningssätt.

2.
Verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård och hemsjukvård, 9 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande åtgärder både på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • självständigt identifiera, bedöma och analysera hälsotillstånd och behov av omvårdnad för vuxna och äldre med en komplex livssituation med hänsyn till evidens och etiska aspekter
 • bedöma och värdera behov samt vidta adekvata åtgärder för patienter i ett palliativt skede
 • upprätta en individuell och samordnad vårdplanering tillsammans med patient och/eller närstående samt andra yrkesgrupper
 • problematisera kring tillämpning av lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter
 • visa på ett professionellt och empatiskt förhållningssätt i yrkesutövandet samt kunna värdera sitt behov av ytterligare kunskap samt behov av att utveckla sin kompetens.

Innehåll

 

Delkurser

1.
Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre, 6 högskolepoäng

I delkursen belyses vanliga hälsoproblem och tillstånd som distriktssköterskan möter i sitt dagliga arbete bland vuxna och äldre. I delkursen ingår även gerontologi, äldres livsvillkor, palliativ vård, etik, lagar, författningar och säkerhetsföreskrifter.

2.
Verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård och hemsjukvård, 9 högskolepoäng

I delkursen fördjupas kunskaper och färdigheter i omvårdnad och preventivt arbete på egen mottagning och inom hemsjukvård. I detta ingår identifikation och bedömning av hälsoproblem, risker och vårdbehov samt att vidta adekvata åtgärder. Delkursen utgår från ett personcentrerat, hälsopedagogiskt förhållningssätt som stöder och stärker individer, och grupper. Vidare ingår palliativ vård samt att delta i samordnad vårdplanering och att upprätta vårdplan för vårdtagare.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom en individuell skriftlig salstentamen, ett seminarium och en skriftlig inlämningsuppgift. Delkurs 2 examineras genom två skriftliga inlämningsuppgifter samt kontinuerlig bedömning av handledare utifrån fastställt bedömningsformulär. Underlag för betyg diskuteras vid ett trepartssamtal mellan handledare, lärare och student.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och egna studier. Inom verksamhetsförlagd utbildning sker studierna kring förkommande arbetsuppgifter inom primärvård och hemsjukvård under handledning av sjuksköterska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

 • Hälsa och omvårdnad av vuxna och äldre, 6 hp. U-VG
 • Verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård och hemsjukvård, specialiserad palliativ vård, 9 hp. U-G

För att få betyget väl godkänd på hela kursen krävs VG på delkurs 1 och G på delkurs 2.

Förkunskapskrav

 • Evidensbaserad vård och ledarskap 7,5 hp och Folkhälsa och folkhälsoarbete 7,5 hp

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ3075. I delkurs 1 ingår tre obligatoriska träffar på Campus.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan omexamineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.