Kursplan

Personcentrerad vård med fördjupning inom omvårdnad

Kurskod
VÅ2029
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2017-02-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande självständigt och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen ska kunna tillämpa omvårdnadsprocessens olika steg samt bedriva en personcentrerad, evidensbaserad och patientsäker vård vid komplexa ohälsotillstånd med beaktande av etiska aspekter.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:

 • använda sig av ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt i omvårdnadsarbetet samt bedöma och värdera olika vårdsituationer utifrån ett personcentrerat perspektiv och med beaktande av etiska aspekter,
 • i samråd med patienten och utifrån en helhetssyn på människan systematiskt tillämpa omvårdnadsprocessen samt dokumentera och rapportera detta,
 • tillämpa ett evidensbaserat och patientsäkert arbetssätt med beaktande av gällande författningar och riktlinjer,
 • samverka i team utifrån ett interprofessionellt förhållningssätt och en arbetsledande roll i planering och genomförande av patienters vård, samt problematisera konfliktsituationer i vården,
 • reflektera över hälsa ur ett mångkulturellt och globalt perspektiv med beaktande av mänskliga rättigheter,
 • informera och undervisa patienter, närstående och i förekommande fall medarbetare och studenter utifrån identifierade behov där även hälsofrämjande faktorer beaktas,
 • iordningställa, administrera och utvärdera samt informera om läkemedel utifrån gällande författningar med ett patientsäkert perspektiv som grund,
 • identifiera och kritiskt reflektera över behov av förbättringsarbete samt ge förslag på lämpliga åtgärder,
 • hantera medicinsk-teknisk utrustning samt även tillämpa beslutsstöd och informationssystem i vården på ett korrekt sätt,
 • reflektera över hantering av förbrukningsmaterial och läkemedel i relation till kostnadseffektivitet, miljö och ett hållbart samhälle.

Innehåll

I kursinnehållet integreras ämnena omvårdnad och medicinsk vetenskap. I kursen ingår fördjupad tillämpning av omvårdnadsprocessen för att självständigt kunna genomföra personcentrerad vård utifrån evidensbaserad kunskap och patientsäker vård. Vidare tränas den arbetsledande rollen och samverkan med olika professioner genom att studenten ges möjlighet att ta ett ökat ansvar i vården. I kursen ingår även att göra självständiga bedömningar av patienters tillstånd och att vidta adekvata åtgärder inom sjuksköterskans ansvarsområde. Vidare ingår fortsatt träning i läkemedelshantering, medicinska behandlingsmetoder och färdigheter inom medicinsk teknik. Ett hälsofrämjande perspektiv tillämpas samt ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan med patientens delaktighet i fokus.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av kliniska färdigheter under verksamhetsförlagd utbildning samt skriftlig inlämningsuppgift. I kursen ingår genomförande av den Nationella kliniska slutexaminationen med skriftligt och praktiskt prov.

Arbetsformer

Arbetsformer är verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar, seminarier och egna studier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Verksamhetsförlagd utbildning inklusive skriftlig uppgift, 5,5 hp
 • Nationell klinisk slutexamination; Skriftligt prov, 1 hp
 • Nationell klinisk slutexamination; Praktiskt prov, 1 hp

Förkunskapskrav

 • Personcentrerad vård inom somatisk vård, 15 högskolepoäng, Ledarskap och teamarbete, 7,5 högskolepoäng, Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II, 6,5 högskolepoäng, Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang, 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ2028.

Styrdokument på VFU-plats samt arbetstidslagen ska följas av studenten.

Den Nationella kliniska slutexaminationen följer de nationella riktlinjerna för denna examination.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) under ordinarie period, kan examinator besluta om en förlängning av VFU perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå kursmålen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått kursmålen ska betyget Underkänd sättas. Studenten har rätt att genomföra totalt tre VFU-perioder. Möjligheten till förlängning gäller dock endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående VFU bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin VFU och får betyget Underkänd. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta VFU efter underkännande i förtid kan beviljas.

Summary in English

The course‘s main objective is that the student, with increased independence and within the framework of the placement, will be able to provide person-centered, ethical and safe evidence-based care for patients with complex health conditions.