Kursplan

Personcentrerad vård inom olika vårdsammanhang

Kurskod
VÅ2025
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 75%
Medicinska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2015-06-11.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.
Reviderad
Reviderad 2016-10-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-10-27.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska med ökande självständighet och inom ramen för den verksamhetsförlagda utbildningen, kunna ge en personcentrerad, etisk och säker evidensbaserad vård vid komplexa vårdbehov inom geriatrisk och psykiatrisk sjukvård samt inom primär- och akutsjukvård.

Efter avslutad kurs ska den studerande med ökande självständighet kunna:

 • systematiskt bedöma, kritiskt värdera och prioritera patienters hälsotillstånd utifrån icke akuta eller akuta omvårdnads- och medicinska behov med en helhetssyn på människan, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad i samverkan med patienten,
 • visa ett professionellt förhållningssätt gentemot patient och närstående,
 • kritiskt reflektera över olika vårdperspektiv som kurativ vård, palliativ vård, rehabiliterande vård, hälsofrämjande och förebyggande arbete samt vård i livets slutskede i syfte att bedriva personcentrerad vård,
 • kunna utföra hjärt- lungräddning för barn (B-HLR),
 • visa förmåga att beakta etiska överväganden och betydelse av individens behov i samband med planering och genomförande av vård,
 • aktivt i samverkan med andra yrkesgrupper utifrån säkerhet, etik och patientens delaktighet bedöma, prioritera, planera, genomföra, utvärdera, dokumentera samt rapportera patientens hälsotillstånd,
 • visa förmåga att identifiera patientens behov av information, samt informera och undervisa patienter, närstående och/eller studenter,
 • iordningställa och administrera läkemedel samt utvärdera och informera om verkan av läkemedel och de vanligaste biverkningarna vid läkemedelsbehandling,
 • reflektera över hantering av läkemedel och förbrukningsmaterial i relation till kostnadseffektivitet, miljö och hållbart samhälle,
 • använda och värdera medicinsk-teknisk utrustning och informationssystem i vården,
 • i samråd med handledare planera och prioritera arbetsuppgifter i omvårdnaden och fördela arbetsuppgifter i vårdteamet, 
 • identifiera områden i behov av metodförbättring och förbättringsarbete för att främja vårdens kvalitet,
 • integrera evidensbaserad kunskap med patientens önskemål i planering och genomförande av vården.

Innehåll

I kursinnehållet integreras ämnena omvårdnad och medicinsk vetenskap.

I kursen ingår fördjupad tillämpning av omvårdnadsprocessen och att upprätta och använda omvårdnadsplaner utifrån evidensbaserad kunskap under VFU vid geriatrisk-, psykiatrisk-, primär- och akutsjukvård. Vidare tränas kommunikation med patient och närstående vid komplexa vårdbehov. Träning av den arbetsledande rollen ingår liksom samverkan med personal från olika professioner.

I kursen ingår även bedömning av patientens tillstånd och att vidta adekvata åtgärder inom sjuksköterskans ansvarsområde. Vidare ingår fortsatt träning i läkemedelshantering, medicinska behandlingsmetoder och färdigheter inom medicinsk teknik. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv tillämpas samt ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan.

Examinationsformer

Examination sker genom kontinuerlig bedömning av kliniska färdigheter under verksamhetsförlagd utbildning, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är verksamhetsförlagd utbildning, föreläsningar, färdighetsträningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

 • Primärvård, 7,5 hp,
 • Psykiatrisk vård, 7,5 hp,
 • Geriatrisk vård, 7,5 hp,
 • Akutsjukvård, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

 • Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I, 30 hp eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Styrdokument på VFU-plats samt arbetstidslagen ska följas av studenten.

Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda utbildningens (VFU) kursmoment, under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU perioden med en vecka vid respektive moment. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att VFU endast kan omexamineras genom att göras om i aktuellt moment. Studenten har rätt att genomföra totalt tre VFU-perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.

Student kan under pågående VFU bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin VFU och får betyget Underkänd på kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinatorefter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta VFU utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas

Summary in English

The course‘s main objective is that the student, with increased independence and within the framework of the placement, will be able to provide person-centered, ethical and safe evidence-based care for complex health conditions in geriatric and psychiatric care as well as in primary care and emergency care.