Kursplan

Metoder för evidensbaserad vård II

Kurskod
VÅ2023
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2013-12-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-12-06.
Reviderad
Reviderad 2016-09-29.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2016-09-29.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik för att utveckla ett vetenskapligt och kritiskt tänkande och förhållningssätt. I målet ingår att kunna ta eget ansvar för att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet, bedriva evidensbaserad vård och kunna delta i utvecklings- och förbättringsarbete inom omvårdnad. Kursens syfte är också att ge studenten de färdigheter som krävs för att utforma en projektplan till en forskningsstudie.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • beskriva olika forskningsansatsers utgångspunkter samt förstå tillämpbarheten av datainsamlingsmetoder och analys,
  • analysera och värdera forskning med relevans för omvårdnad ur ett genus- och sociokulturellt perspektiv med avseende på forskningsprocess, resultatets tillförlitlighet och giltighet, forskar- och forskningsetik samt klinisk tillämpning,
  • precisera ett problemområde med relevans för omvårdnad, fastställa kriterier för sökning av litteratur samt genomföra sökning utifrån relevanta söktermer i databaser,
  • utforma en projektplan för en litteraturöversikt, alternativt en empirisk studie, utifrån vetenskaplig metodik,
  • kritiskt granska egen och annan students projektplan avseende struktur, innehåll och tillämpbarhet i omvårdnad.

Innehåll

I kursen bearbetas forskningsdesign och forskningsprocess avseende både kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik och forskar- och forskningsetik med en fördjupning mot metoder för datainsamling och analys med fokus på inferensstatistik. I kursen ingår fortlöpande informationssökning och granskning av vetenskapliga publikationer med relevans för omvårdnad. I kursen ingår att formulera en PM för ett tänkt examensarbete.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftlig inlämningsuppgift, formativ bedömning vid seminarier samt en PM för ett examensarbete.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, basgruppsarbete och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

  • Metoder och teorier, 4,5 hp
  • PM inför examensarbete, 3 hp.

Förkunskapskrav

  • Personcentrerad vård inom somatisk vård 15 högskolepoäng, Ledarskap och teamarbete 7,5 högskolepoäng och Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II 7,5 högskolepoäng varav minst 6,5 högskolepoäng avklarade, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen motsvarar VÅ2019.