Kursplan

Introduktion omvårdnad och etik

Kurskod
VÅ1061
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2016-12-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha grundläggande kunskaper om sjuksköterskeprofessionen och omvårdnadens utveckling, kunskapsteoretiska grund och centrala begrepp. Vidare ska studenten ha kunskap och förståelse för etik och omvårdnadens värdegrund samt olika grupprocesser.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för sjuksköterskeprofessionens och omvårdnadens utveckling,
 • redogöra för omvårdnadens konsensusbegrepp - människa, hälsa, miljö och omvårdnadshandling - samt hur dessa begrepp beskrivs i olika teorier inom omvårdnad,
 • redogöra för grundidéer i humanistisk människosyn samt jämföra dessa med andra sätt att se på människan,
 • redogöra för omvårdnadens värdegrund, vårdetikens betydelse och reflektera kring egna värderingar i relation till omvårdnad,
 • reflektera över betydelsen av att människans värdighet och integritet upprätthålls i samband med omvårdnad och mellanmänskliga möten,
 • redogöra för grundläggande etiska begrepp och moralfilosofisk teoribildning,
 • redogöra för den svenska hälso- och sjukvårdens organisation och lagstiftning samt sjuksköterskans ansvars- och kompetensområde,
 • reflektera över sjuksköterskans roll för upprätthållande av en god och säker vård,
 • förstå betydelse och användning av forskning, utvecklingsarbete och ett vetenskapligt förhållningssätt inom sjuksköterskans ansvarsområde,
 • söka information i databaser och använda referenshantering.

Innehåll

I kursen behandlas utvecklingen av sjuksköterskans profession och omvårdnaden. Studenten introduceras i grundläggande omvårdnads- och etiska begrepp. Kursen ska ge en förståelse för omvårdnadens värdegrund som förutsättning för mötet med patienter och att ge omvårdnad. Vidare bearbetas kompetensbeskrivningen - lagar som styr svensk hälso- och sjukvård och sjuksköterskans yrkesansvar. En god och säker vård som bygger på forskningsbaserad kunskap introduceras. Utbildningsinslag på en grundläggande nivå om referenshantering, enkel databassökning och struktur på vetenskapliga artiklar samt grupprocesser ingår också.

Examinationsformer

Examination sker genom hemtentamina och salstentamen samt formativ bedömning i seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är individuella studier, föreläsningar, seminarier och grupparbeten.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Sjuksköterskans profession och yrkets utveckling, 3,5 hp. U - G
 • Lagar som styr sjuksköterskans yrkesutövning, 1,5 hp. U - G
 • Omvårdnadens grunder, 5 hp. U - G
 • Etikens grunder, 5 hp. U - G

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen motsvarar VÅ1048.