Kursplan

Handledning inom vård

Kurskod
VÅ1059
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2016-06-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-01-16.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • beskriva olika perspektiv på kunskap och lärande
  • diskutera teorier och metoder som är relevanta för att stödja lärprocesser inom vårdande professioner
  • redogöra för grupprocesser
  • redogöra för handledning som modell, metod och process
  • problematisera betydelsen av genus- och mångfaldsaspekter i handledningssituationer.

Innehåll

I kursen behandlas olika perspektiv på kunskap och individens lärande samt teorier och metoder som är relevanta för att stödja lärprocesser inom vårdande professioner. Vidare ingår tillämpad undervisning i handledningsmetodik. Kursen belyser även gruppdynamiska faktorer och processer i människors samspel.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar.

Arbetsformer

Arbetsformer är egna studier, föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betygsrapportering:

  • Skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Examen inom något av följande yrkesområden; sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandhygienist, biomedicinsk analytiker, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen motsvarar VÅ1036.

Summary in English

-