Kursplan

Människans grundläggande omvårdnadsbehov

Kurskod
VÅ1056
Poäng
10,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-09-03.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma, planera och utföra grundläggande omvårdnad utifrån ett evidens- och erfarenhetsbaserat samt etiskt arbetssätt. Vidare ska studenten kunna reflektera över mångfald och kulturella skillnader i relation till grundläggande omvårdnadsbehov. Den studerande ska även ha kunskaper inom klinisk mikrobiologi samt vårdhygien.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över betydelsen av ett etiskt och professionellt förhållningssätt i mötet med patient, närstående och medarbetare samt hur autonomi, delaktighet, integritet och värdighet kan värnas,
 • utföra grundläggande omvårdnad i mötet med patient utifrån gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter,
 • reflektera över hur grundläggande omvårdnadsbehov och bemötande kan påverkas av mångfald och kulturella skillnader,
 • bedöma och identifiera grundläggande omvårdnadsbehov inom områdena andning, cirkulation, nutrition, elimination, hud, aktivitet, sömn, vila och personlig hygien samt vid vård i livets slut och relatera detta till omvårdnadsprocessen,
 • reflektera över åldrandet utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter på individ- och samhällsnivå,
 • använda och värdera resultat från olika mät- och bedömningsskalor inom områdena nutrition, munhälsa, fallrisk och trycksårsrisk som grund för omvårdnad,
 • reflektera över vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande,
 • redogöra för klinisk mikrobiologi beträffande bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi,
 • redogöra för hygieniska principer i vårdarbetet samt visa kännedom om de lagar och författningar som styr smittskydd och vårdhygieniskt arbete samt reflektera över metoder som kan förhindra smitta och smittspridning,
 • tillämpa vårdhygieniska principer i vårdarbetet,
 • hantera riskavfall i hälso- och sjukvården enligt vedertagna principer.

Innehåll

I kursen behandlas kunskaper och färdigheter om bedömning och tillfredsställande av allmänmänskliga behov och välbefinnande utifrån ett personcentrerat perspektiv. Situationer med utsatthet och sårbarhet i det dagliga livet identifieras med tonvikt på sjuksköterskans ansvar för att möten med patienter sker med respekt och bejakar integritet och delaktighet. Färdighetsträningar ingår som anknyter till omvårdnad i det dagliga livet liksom förmågan att reflektera över ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Aktuell lagstiftning och arbetssätt tillämpas ur hygieniskt perspektiv, omvårdnads- och arbetsmiljöperspektiv. Planering för hållbar utveckling i yrkesutövning och arbetsliv, med betoning på likabehandling i ett kultur- och mångfaldsperspektiv ingår också. Dessutom kommer mikroorganismers betydelse för uppkomst av sjukdom, smittskydd och lagstiftning kring smittskydd att studeras. Vidare belyses hygieniska principer, sköljrummets olika funktioner och hantering av avfall.

Examinationsformer

Examination sker genom hemtentamina, formativ bedömning i seminarier samt vid klinisk examination.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier, färdighetsträningar och verksamhetsförlagd utbildning

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Grundläggande omvårdnadsbehov, 3 hp.
 • Verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 hp.
 • Mikrobiologi och vårdhygien, 3 hp.

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.


Om en student inte uppnår målen för den verksamhetsförlagda kursen/kursmomentet under ordinarie period kan examinator besluta om en förlängning av VFU-perioden med två veckor. Detta kan ske under förutsättning att examinator bedömer att studenten genom förlängningen har möjlighet att uppnå målen och förutsatt att förlängningen är praktiskt möjlig att genomföra. I slutet av förlängningen görs en ny bedömning av studentens prestationer. Om studenten fortfarande inte uppnått målen ska betyget Underkänd sättas, vilket medför att den verksamhetsförlagda utbildningen endast kan examineras genom att göras om i sin helhet. Studenten har rätt att genomföra totalt tre verksamhetsförlagda perioder. Möjligheten till förlängning gäller endast ordinarie VFU-period. Ordinarie tillfälle räknas som en (1) period, även om förlängning med två veckor har skett.


Student kan under pågående verksamhetsförlagd kurs/kursmoment bli underkänd i förtid, om studenten uppvisar sådana brister i kunskaper, färdigheter och/eller förhållningssätt att det finns påtaglig risk för att annan person skadas fysiskt eller psykiskt. Studenten måste då avbryta sin verksamhetsförlagda utbildning och får betyget Underkänd på kursen/kursmomentet. Beslut om underkännande i förtid fattas av examinator i samråd med berörd handledare och klinisk adjunkt eller motsvarande. I samband med beslutet ska en individuell utvecklingsplan för studenten upprättas av examinator efter samråd med student, program- och kursansvarig. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper färdigheter och förhållningssätt studenten behöver tillägna sig för behörighet att återuppta sina verksamhetsförlagda studier. Utvecklingsplanen ska även innehålla uppgift om tidpunkt för kontroll av den aktuella behörigheten. Om studenten vid kontroll inte bedöms ha tillägnat sig nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt ska tidpunkt för ny kontroll meddelas. Sammanlagt två kontroller av behörighet att återuppta verksamhetsförlagd utbildning utifrån individuell utvecklingsplan efter underkännande i förtid kan beviljas.

Summary in English

The course covers the knowledge and skills for assessment and means to satisfy universal human needs and well-being from a person-centered perspective. Situations of vulnerability and vulnerability in daily life are identified with an emphasis on the nurse‘s responsibility to have encounters with patients that are characterized by respect and an affirmation of integrity and involvement. Skills-training related to nursing in daily life, as well as to the ability to reflect on a professional and ethical approach, is given. The application of current legislation and regulations from the perspectives of hygiene, the nursing environment and the work environment is part of the curriculum. Planning for the sustainable development of the profession and work, with an emphasis on equality from a culture and diversity perspective, is also included. In addition, the implications of microorganisms for the incidence of disease, infectious disease control and legislation on infectious disease will be studied. urthermore the principles of hygiene and management of hazardous waste in health care are included.