Kursplan

Metoder för evidensbaserad vård I

Kurskod
VÅ1049
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Omvårdnad (OMV)
Ämnesgrupp
Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Utbildningsområde
Vårdområdet, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Omvårdnad1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2013-09-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-01-20.
Reviderad
Reviderad 2019-09-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2019-09-02.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha en förståelse för olika sätt att se på kunskap och vetenskap samt vad begreppen evidensbaserad- och erfarenhetsbaserad kunskap och vård innebär. Studenten ska också öva upp ett kritiskt förhållningssätt i relation till forskningsprocessens olika delar och relationen mellan teori och klinisk praxis.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över innebörden i begreppen evidens- och erfarenhetsbaserad vård
 • redogöra för steg i forskningsprocessen, samt förklara principer, för hur ett förbättringsarbete kan bedrivas inom hälso- och sjukvård
 • förklara betydelsen av att ha kunskaps- och vetenskapsteorier som grund för kunskapsutveckling
 • förklara kännetecken för kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod avseende problemställningar, urvals-, datainsamlings- och analysmetoder
 • förstå grundläggande statistiska begrepp och deskriptiva statistiska resultat
 • förstå betydelsen av forskningsetiska principer i samband med forskning
 • reflektera över hur genus, ålder och sociokulturella perspektiv beaktas i ett forskningssammanhang
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar och/eller rapporter och diskutera innehåll och form
 • skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap inom ett avgränsat område inom omvårdnad och presentera resultatet muntligt
 • tillämpa informationssökning samt vedertagna skrivregler och referenshanteringssystem
 • reflektera och värdera hur teori, forskning och praktisk tillämpning är relaterade till varandra i syfte att främja patientens hälsa och välbefinnande.

Innehåll

I kursen bearbetas vetenskapsteori och kunskapsteori samt forskningsprocessen avseende kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik. Vidare ingår beskrivande statistik, forskningsetik och kvalitets- och förbättringsarbete. I kursen ingår fortlöpande informationssökning och granskning av vetenskapliga publikationer med relevans för omvårdnad.

Examinationsformer

Examinationer sker genom skriftlig inlämningsuppgift, muntlig presentation och formativ bedömning vid seminarier.

Arbetsformer

Arbetsformer är föreläsningar, grupparbeten och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - G

Betyg rapporteras som:

 • Artiklar och källor, 1,5 hp. U - G
 • Forskningsprocessen, 3 hp. U - G
 • Kunskapsöversikt, 3 hp. U - G

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen genomförs i hög grad med stöd av informations- och kommunikationsteknologi vilket förutsätter en fungerande internetuppkoppling där den studerande kan kommunicera med ljud och bild via dator eller motsvarande.

Kursen motsvarar VÅ1041.