Kursplan

Turismteori och praxis

Kurskod
TR1036
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2018-03-08.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-03-08.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Förklara grundläggande principer av turism som fenomen samt dess tillämpningar och den historiska bakgrunden kopplat till turismen. (1)
  • Diskutera effekter av turism och destinationsutveckling på lokalsamhälle, miljö och företag. (2)
  • Förklara globala trender och deras inverkan på turism. (3)

Färdigheter och förmågor

  • Skriftligt diskutera och utvärdera grundläggande turismbegrepp (4)
  • Muntligt presentera effekter av turismaktivitet. (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Belysa olika aspekter av turism som ett fenomen i samhället. (6)

Innehåll

Studenterna introduceras i kursen till de globala principer som ligger till grund för ämnet turismvetenskap. Kursen behandlar också turismens utveckling, förvaltning, effekter och hållbarhet ur olika perspektiv, såsom ekonomi, geografi, ledning, sociologi och antropologi.

Olika teoretiskt perspektiv diskuteras för att illustrera hur turism som fenomen har utvecklats och format den globala turismindustrin av idag. Geografiska perspektiv - lokala, regionala, nationella och globala - kommer att användas för att illustrera hur turism samverkar i en dynamisk socioekonomisk värld. Fokus i kursen kommer att ligga på frågor kopplade till hållbarhet, destinationsutveckling samt globala och nordiska trender.

Examinationsformer

PM (3 poäng) examinerar lärandemål 1, 2, 3, 4 och 6.
Muntligt presentation och seminarier (1,5 hp) examinerar lärandemål 2, 3 och 5.
Skriftlig tentamen (3 poäng) examinerar lärandemål 1, 2, 3, 4 och 6.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier.

Betyg

Som betygsskala används A - F
Det slutliga betyget fastställs av examinator genom vägning av resultaten, baserade på resultat från alla delexaminationer.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Antalet examinationstillfällen är högst 5 av varje modul.