Kursplan

Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning

Kurskod
SV1044
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska (SVE)
Ämnesgrupp
Svenska/Nordiska Språk
Utbildningsområde
Undervisningsområdet, 75%
Humanistiska området, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska språket1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-12-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-12-19.
Reviderad
Reviderad 2017-12-19.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-12-19.

Lärandemål

Kursen består av två delkurser.

Delkurser

1.
Läsutveckling och läsundervisning, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om teorier om elevers läsutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • redogöra för och reflektera över läsundervisningens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • ge exempel på, förklara och värdera hur undervisning skapar möjligheter för elevers läsutveckling
 • visa förmåga att använda språkliga, digitala och estetiska uttrycksformer i syfte att skapa goda förutsättningar att stimulera elevers skriftspråksutveckling på ett varierat sätt
 • bedöma elevers läsförmåga och visa förståelse för hur bedömning av läsning kan genomföras i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
 • beskriva aspekter av läs- och skrivsvårigheter samt reflektera över och planera individualiserad läsundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika förutsättningar inkluderas
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet i denna delkurs utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska i denna delkurs.

2.
Skrivutveckling och skrivundervisning, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om teorier om skrivande och skrivutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • redogöra för och reflektera över skrivundervisningens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • visa förståelse för barns skriftbruk i och utanför skolan samt för hur samspel däremellan kan få betydelse för undervisningen
 • analysera skrivna texter i olika genrer som läses och produceras i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
 • visa kunskap om hur undervisning i skrivande och läsande av texter i olika genrer kan stärka skriftspråksutvecklingen
 • visa förståelse för hur olika medieformer kan användas för såväl elevers skriftspråksutveckling som för utvecklandet av nya former av skriftspråksundervisning
 • analysera och bedöma elevers skrivförmåga utifrån autentiska texter och visa förståelse för hur bedömning av skrivna texter kan genomföras i skolan och hur denna bedömning förhåller sig till övrig undervisning
 • reflektera över och planera individualiserad skrivundervisning så att elever med olika språklig bakgrund och olika förutsättningar inkluderas
 • sammanställa och diskutera kursinnehållet i denna delkurs utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
 • visa fördjupad förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska i denna delkurs.

Innehåll

Kursen består av två delkurser. I båda delkurserna ska den studerande öva sin egen språkfärdighet, både muntligt och skriftligt, samt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till kursinnehållet.

Delkurser

1.
Läsutveckling och läsundervisning, 7,5 högskolepoäng

I delkurs 1 behandlas teoretiska och didaktiska perspektiv på språkutveckling med särskilt fokus på den tidiga läsningen. Vidare studeras språkmiljöer och organisation av undervisning, samt hur varierade uttrycksformer och arbetssätt kan stimulera elevers språkutveckling och lärande. I delkursen fokuseras också på bedömning av elevers läsförmåga samt läs- och skrivsvårigheter. Dessutom behandlas språkets betydelse för kommunikation, meningsskapande och inlärning.

2.
Skrivutveckling och skrivundervisning, 7,5 högskolepoäng

I delkurs 2 studeras teoretiska och didaktiska perspektiv på skrivande och skrivutveckling, förutsättningar för undervisning samt olika medieformers betydelse för skrivutveckling och skrivundervisning. Dessutom behandlas samspelet mellan barns skriftbruk i och utanför skolan och dess betydelse för undervisning. Med hjälp av barn- och ungdomslitteratur fokuseras på undervisning om olika genrer för att stärka läs- och skrivutveckling i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. I delkursen behandlas dessutom bedömning av elevtext i ett didaktiskt perspektiv.

Examinationsformer

Delkurs 1 examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga uppgifter enskilt och i grupp, fortlöpande gruppreflektion, en fältstudierapport och en avslutande salstentamen.
Delkurs 2
examineras genom aktivt deltagande vid seminarier, skriftliga uppgifter enskilt och i grupp, individuell digital dokumentation och en avslutande fältstudierapport.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, obligatoriska seminarier och obligatoriskt studiegruppsarbete.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på båda delkurserna.

Betygsrapportering:
Moment 1: Läsutveckling och läsundervisning - 7,5 hp
Moment 2: Skrivutveckling och skrivundervisning - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Svenska 1 för grundlärare F-3: Barns språkutveckling, språklig variation samt barn- och ungdomslitteratur, 15 hp, grundnivå

Övrigt

I kursen ingår 1-2 fältdagar vid en grundskola samt en obligatorisk träff om 2-3 dagar på campus.
För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och video via en dator eller motsvarande.

Ersätter SV1030 och SV2006.

Summary in English

The course consists of two parts.

Literacy Development and Instruction
After completing the course, the student shall be able to:

 • demonstrate knowledge of theories on the reading development of pupils in terms of first- and second-language perspectives, with particular focus on pre-school class and primary school years 1-3
 • account for and reflect on the content, traditions and institutional terms of reading instruction, focusing on governing papers and syllabuses in the subject of Swedish regarding pre-school and primary school years 1-3
 • give examples of, explain and evaluate how teaching creates opportunities for pupils’ reading development
 • demonstrate the ability to use linguistic, digital and aesthetic expressions in order to create good conditions in which to stimulate pupils’ written language development in a varied way
 • assess pupils’ reading skills and show understanding of how assessment of reading skills can be conducted at school and how this assessment relates to other teaching
 • describe aspects of reading and writing difficulties as well as reflect on and plan individualised literacy teaching so that pupils with different linguistic backgrounds and different needs are included
 • compile and discuss the course content of this course module based on a scientific approach
 • demonstrate the ability to independently speak and write in different genres of well-functioning Swedish in this course module

Writing Development and Instruction
After completing the course, the student shall be able to:

 • demonstrate knowledge of theories of writing and writing development in terms of first- and second-language perspectives, with particular focus on pre-school class and the primary school years 1-3
 • account for and reflect on the content, traditions and institutional conditions of the teaching of writing, focusing on governing documents and syllabuses in the subject of Swedish regarding preschool class and the primary school years 1-3
 • show understanding of children‘s writing inside and outside of school as well as how the interaction of these may be important for teaching
 • analyse and evaluate written texts in different genres that are read and produced in pre-school class and the primary school years 1-3
 • demonstrate knowledge of how teaching writing and reading of texts in different genres can strengthen pupils’ written language development
 • demonstrate an understanding of how different media forms can be used for students‘ written language development and for the development of new forms of written language teaching
 • analyse and assess pupils’ writing skills based on authentic texts and show understanding of how assessment of written texts can be conducted in school and how this assessment relates to other teaching
 • reflect on and plan individualised writing lessons so that pupils with different linguistic backgrounds and different needs are included
 • compile and discuss the content of this course module based on a scientific approach
 • demonstrate an in-depth ability to independently speak and write in different genres in good Swedish in this course module.