Kursplan

Matematisk statistik för bygg- och samhällsplanerare

Kurskod
ST1030
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Statistik (STA)
Ämnesgrupp
Statistik
Utbildningsområde
Naturvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Samhällsbyggnadsteknik1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-04-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skriva program i språket R,
  • använda grundläggande deskriptiv statistik
  • utföra statistisk inferens
  • använda regressionsanalys på givna data
  • beräkna väntevärde av slumpvariabler
  • beräkna sannolikheter med hjälp av olika sannolikhetsfördelningar
  • tillämpa statistiska verktyg på bygg- och samhällsplanerar problem

Innehåll

Kursen behandlar beräknngar inom stokastik, däri ingår programmeringsspråket R och beskrivande statistik såsom grafisk och numerisk sammanfattning av variabler. Konfidensintervall och hypotesprövning ingår liksom enkel och multipel linjär regression. Väntevärde och varians av slumpvariabler samt några vanliga sannolikhetsfördelningar ingår också.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (7,5 hp).

Arbetsformer

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Frivilliga inlämningsuppgifter och duggor.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Matematik för bygg- och samhällsplanerare, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Studenten behåller bonuspoäng från frivilliga inlämningsuppgifter och duggor till och med den andra schemalagda tentamen för kurstillfället.

Kursen kan tillgodoräknas i ämnet matematik.

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med följande kurser:
Data analys och statistik I- Grundnivå 1, 7,5hp.
Statistik inom datavetenskap och IT- Grundnivå 1, 7,5hp.
Behörighetsgivande kurs i data analys och statistik för masterprogram i Business Intelligence- Grundnivå 1, 7,5hp.