Kursplan

Svenska som andraspråk III - Andraspråksforskning

Kurskod
SS2009
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för språk, litteratur och lärande 2013-02-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-02-04.

Mål

Se respektive delkurs

Delkurser

1.
Andraspråksforskning: en forskningsöversikt, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för de huvudfrågor som behandlas i samtida nationell och internationell andraspråksforskning
 • diskutera styrkor och svagheter hos olika typer av forskningsperspektiv inom andraspråksforskning
 • relatera olika typer av kunskap som genererats inom andraspråksforskningen till teorier och vetenskapliga perspektiv.

2.
Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng

2a: Litteracitet i ett etnografiskt perspektiv, 7,5 hp/ Literacy from an Ethnographic Perspective, 7.5 hec

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa insikt i betydelse, funktion och gränser för litteracitet i olika kulturer och i olika kontexter
 • diskutera innebörden av att olika talare representeras olika i skrift
 • diskutera relationer mellan litteracitet och makt samt mellan litteracitet och undervisning

2b: Interaktion och samtal i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp/ Interaction and Conversation from a Second Language Perspective, 7.5 hec

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om och reflektera kring centrala teorier för diskursanalys
 • tillämpa vissa delar av diskurs- och samtalsanalys i en egen analys av en vald interaktion
 • visa förståelse för innebörden av och implikationer av så kallat multietniskt ungdomsspråk
 • visa kunskap om och reflektera kring betydelsen av talad interaktion för andraspråksutveckling

2c: Språk och nationalitet i afrikanska flerspråkiga samhällen, 7,5 hp/ Language and Nationhood in African Multilingual Societies, 7.5 hec

Efter avslutad delkurs ska den studerande utifrån ett afrikanskt sammanhang kunna:

 • diskutera och reflektera över centrala frågor om språk och nation, samt språk- och utbildningspolitik
 • diskutera mänskliga rättigheter vad gäller språkpolicy utifrån olika forskningsperspektiv
 • reflektera över begreppen enhet/integration/enighet ur ett tvåspråkigt perspektiv

2d: Fonetik i ett andraspråksperspektiv med särskild inriktning på svenska som målspråk, 7,5 hp/ Second Language Phonetics with Particular Reference to Swedish as a Target Language, 7.5 hec

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad förståelse för svenska språkets fonologi i ett andraspråksperspektiv
 • visa god förståelse för de allmänna villkor som gäller inlärning av ett andraspråksuttal
 • bedöma inlärarspråk vad gäller realisering av prosodiska och segmentella drag och kunna prioritera bland olika uttalsmål utifrån aktuell forskning

2e: Språk och identitet(er) i flerspråkiga miljöer, 7,5 hp/ Language and Identity(ies) in Multilingual Settings, 7,5 hec

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om och reflektera kring centrala teorier kring relationen mellan språk och identitet med särskilt fokus på flerspråkiga kontexter
 • visa kunskaper om aktuella forskningsfrågor, metoder och resultat inom forskningsområdet
 • reflektera kring relationen mellan språk, identitet och lärande med särskilt fokus på elever med svenska som andraspråk

Delkurs 2f: Processbarhetsteorin, 7,5 hp/Processability Theory, 7.5 HEC

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupad kunskap om processbarhetsteorin (PT) samt metoder för dess prövning
 • redogöra för svensk och nordisk forskning där PT tillämpas
 • visa insikt i processbarhetsteorins tvärspråkliga giltighet
 • reflektera över en språkanalysmodell för svenska som andraspråk baserad på processbarhetshierarkin

Innehåll

Se respektive delkurs.

Delkurser

1.
Andraspråksforskning: en forskningsöversikt, 7,5 högskolepoäng

Inom delkursens ram ska den studerande orientera sig om andraspråksforskningens huvudfrågor, teorier, forskningsmetoder och resultat. Den studerande fördjupar kunskaper om ett vetenskapligt arbetssätt inom ämnesområdet. Inom kursen behandlas tvåspråkighet ur tre perspektiv, ett samhällsperspektiv, ett individperspektiv samt ett rent språkligt perspektiv.

2.
Valbar kurs, 7,5 högskolepoäng

Delkurs 2a

I denna delkurs studeras litteracitet utifrån ett etnografiskt och etnolingvistiskt perspektiv, det vill säga dess betydelse, funktion och gränser i olika kulturer. Litteracitet studeras i form av olika praxis som är inbäddade i sociala praktiker av olika slag, inom kontexter som t ex religion, undervisning och på olika typer av arbetsplatser. Frågan om hur talare av olika slag representeras i skrift behandlas, liksom relationen mellan litteracitet och makt samt mellan litteracitet och undervisning.

Delkurs 2b

Denna delkurs behandlar diskursanalys som ett verktyg för analys av interaktion och samtal i autentisk kommunikation. Några centrala teorier för diskursanalys presenteras och diskuteras. Exempel tas såväl från multikulturella förortsmiljöer som från klassrumssituationer. Redskap för analys av så kallade multietniska ungdomsspråk presenteras liksom redskap för analys av olika interaktionstyper som förekommer i klassrumsdiskurser. I kursen analyseras även interaktionens betydelse för andraspråksutveckling.

Delkurs 2c

Utifrån ett afrikansk sammanhang behandlar delkursen frågor såsom språk och nation; territorialitet gentemot nationalitet; begreppen enhet/integration/enighet i ett flerspråkigt perspektiv; språk- och utbildningspolitik samt dimensioner av mänskliga rättigheter vad gäller språkpolicy.

Delkurs 2d

I denna delkurs behandlas allmän fonetik och svensk fonologi, med särskild inriktning på uttalsdrag som visat sig avgörande för svenskans begriplighet vad gäller såväl perception som produktion. Vidare studeras empiriska rön och teorier om inlärning av andraspråksuttal i allmänhet. Kursen tar även upp de konsekvenser som ovanstående får för uttalsundervisningen inom svenska som andraspråk.

Delkurs 2e

I delkursen behandlas aktuell forskning kring relationen mellan språk och identiteter i flerspråkiga miljöer med fokus på skolan. Aktuella forskningsfrågor, vanliga metodiska tillvägagångssätt samt kunskapsbidrag inom området studeras och diskuteras. Bemötandet av barn och ungdomar med utländsk bakgrund i den svenska skolan uppmärksammas och särskilt behandlas barn och ungdomars identitetsskapande i relation till deras lärande. Betydelsen av intersektionella analyser, där faktorer såsom kön, klass, ras och kulturell bakgrund inkluderas, studeras och diskuteras i kursen. Studenten läser inom ramen för kursen en vald avhandling inom ämnesområdet.

Delkurs 2f

Delkursen behandlar processbarhetsteori (PT) med fokus på teorins utveckling och metoder för dess prövning. I kursen studeras även teorins tillämpning inom svensk och nordisk forskning samt dess giltighet för olika språk. En analys av metodologiska tillvägagångssätt vid prövning avteorin, speciellt inom svenska som andraspråk, ingår i kursen. Inom kursens ram tas även upp en språkanalysmodell för svenska som andraspråk som baserar sig på PT.

Examinationsformer

I samtliga delkurser utgör aktivt deltagande i seminarier en del av examinationen. De enskilda delkurserna examineras dessutom på följande sätt:

Delkurs 1 examineras genom skriftlig hemtentamen.

De valbara delkurserna examineras på följande sätt:

2a: Muntlig presentation av en forskningstext samt skriftlig hemtentamen.

2b: Seminarieuppgift, deltagande i diskussionsforum samt skriftlig hemtentamen.

2c: Muntlig presentation av en forskningstext samt skriftlig hemtentamen.

2d: Seminarieuppgift samt skriftlig hemtentamen inklusive analys av inlärartal.

2e: Seminarieuppgift, deltagande i diskussionsforum samt skriftlig hemtentamen.

2f: Seminarieuppgift samt skriftlig salstentamen.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs genom föreläsningar, deltagande i seminarier och självstudier. I delkurserna 2b och 2e används dessutom diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För vg på hela kursen krävs vg i båda delkurserna.

Förkunskapskrav

 • Minst 52,5 hp Svenska som andraspråk

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Delkurs 2c ges på engelska vid behov. Delkurs 2c kan ej ingå i examen samtidigt som SS3001.