Kursplan

Lärande i flerspråkiga sammanhang

Kurskod
SS1096
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2017-09-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-09-21.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa grundläggande förståelse för teorier gällande andraspråksinlärning och interkulturellt lärande
 • planera, analysera och reflektera över undervisning i Svenska som andraspråk
 • göra relevanta prioriteringar utifrån centrala teorier för andraspråksinlärning och interkulturellt lärande samt relatera till gällande styrdokument
 • visa förmåga att planera pedagogisk verksamhet där andraspråksinlärare ingår
 • visa grundläggande teoretiska kunskaper om sambandet mellan språk och lärande
 • presentera och diskutera engelskspråkiga forskningstexter inom andraspråksfältet
 • skriva sakligt argumenterande och reflekterande texter enligt vedertagna svenska akademiska skriftspråkliga normer.

Innehåll

Inom kursen belyses olika teorier om språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga sammanhang samt interkulturellt lärande. I denna kurs behandlas centrala didaktiska teorier om hur andraspråksutveckling kan stödjas genom undervisning samt olika arbetssätt som är relevanta för undervisning i Svenska som andraspråk. Inom kursens ram behandlas relationer mellan utveckling av språk och lärande i undervisningssammanhang, med fokus på klassrums- och skolnivå. Olika sätt att organisera undervisning för elever som ännu inte uppnått den språkliga nivå som krävs för undervisningen i olika ämnen diskuteras i relation till de effekter detta kan få. Dessutom behandlar kursen olika sätt att arbeta språkstödjande i olika ämnen samt olika sätt att stödja inlärares utveckling av svenska som andraspråk utifrån gällande styrdokument. Inom kursens ram genomför den studerande en mindre fältstudie i ett sammanhang där andraspråksundervisning bedrivs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt en hemtentamen.

Arbetsformer

Kursens arbetsformer är föreläsningar, obligatoriska seminarier och genomförande av en fältstudie.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

 • Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter SS1068.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 högskolepoäng, grundnivå 1.
Kursen får ej ingå i examen samtidigt som Svenska som andraspråk med didaktisk intriktning II 30 hp eller Andraspråksinlärning, 7,5 hp.

Summary in English

On completion of the course, the student shall be able to:

 • demonstrate basic understanding of the theories of second language learning and intercultural learning
 • plan, analyse and reflect on teaching in Swedish as a Second Language
 • make relevant priorities based on key theories for second language learning and intercultural learning as well as relate to current governing documents
 • show the ability to plan educational activities where second language learners are included
 • demonstrate basic knowledge of theories of the relation between language and learning
 • present and discuss English-language research texts withint the field of second language
 • write objectively argumentative and reflective texts according to accepted Swedish academic standards for written language.