Kursplan

Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning I

Kurskod
SS1058
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-01-12.
Reviderad
Reviderad 2018-10-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-10-24.

Mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar sina ämneskunskaper och ämnesdidaktiska kunskaper inom svenska som andraspråk.

Delkurser

1.
Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskap om villkor för simultan respektive successiv flerspråkig utveckling
 • visa förståelse för faktorer som kan påverka additiv och subtraktiv språkutveckling
 • redogöra för grundläggande villkor för språkbyte och språkbevarande
 • diskutera och jämföra språkutveckling för olika typer av inlärares språkutveckling utifrån olika teorier om andraspråksutveckling
 • visa kunskap om och förståelse för migrationens påverkan på den enskilda individen, särskilt vad gäller barn och ungdomar
 • genomföra en kvalitativ intervju och diskutera resultatet av denna
 • skriva en rapport enligt vedertagna akademiska normer

2.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för det svenska språkets struktur i ett tvärspråkigt perspektiv
 • använda grundläggande språkvetenskapliga begrepp vid analys av andraspråksinlärares texter
 • utföra grammatiska analyser av andraspråksinlärares språkbruk
 • redogöra för svenska språkets uttal i ett andraspråksperspektiv

3.
Skriftspråksutveckling och flerspråkighet, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande villkor för skriftspråksutveckling på flera språk, såväl för vuxna som för barn och ungdomar
 • visa förståelse för villkor för skriftspråksutveckling hos vuxna och ungdomar som inte tidigare haft möjlighet att lära sig läsa och skriva
 • visa kännedom om vad som kännetecknar avancerade strategier för läsande och skrivande
 • visa grundläggande kunskaper vad gäller det svenska skriftspråket i ett kontrastivt perspektiv
 • visa kännedom om möjligheter för skriftspråksutveckling som digitala medier erbjuder
 • tillgodogöra sig och reflektera över en forskningstext inom litteracitetsområdet
 • skriva en reflekterande rapport med utgångspunkt i en forskningstext enligt vedertagna akademiska normer
 • diskutera vilken roll skönlitteratur och film kan ha i andraspråksundervisningen

4.
Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för och analysera språk och lärande i ett samhällsperspektiv med fokus på flerspråkighet
 • kritiskt reflektera över och diskutera frågor om flerspråkighet, mångfald, integration och mångkultur
 • visa kännedom om olika sätt att organisera undervisning för flerspråkiga elever, såväl på skol- som samhällsnivå
 • diskutera frågor om språkbyte och språkbevarande i relation till språkpolitik och språkattityder
 • tillgodogöra sig engelskspråkiga forskningstexter och föra en diskussion utifrån dessa

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurser

1.
Flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar flerspråkighet som fenomen samt villkor för utveckling av ett andraspråk. Inom delkursens ram diskuteras olika definitioner av begreppen flerspråkighet och olika kriterier för flerspråkig kompetens. Utveckling av andraspråk relateras till utveckling av förstaspråk och centrala teorier om andraspråksutveckling och flerspråkig utveckling behandlas. Inom kursens ram behandlas även migration och dess möjliga konsekvenser ur ett individperspektiv med fokus på barn och ungdomar. Den studerande läser en skönlitterär bok inom delkursens ram som behandlar migration och den första tiden i Sverige. Dessutom genomför den studerande en intervju med en elev i svenska som andraspråk och redovisar och diskuterar denna i form av en skriftlig rapport samt vid en muntlig presentation.

2.
Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I, 7,5 högskolepoäng

I delkursen behandlas det svenska språkets struktur ur ett språktypologiskt och tvärspråkligt perspektiv främst vad gäller fonologi, morfologi, syntax och lexikon. Särskild tyngdpunkt läggs på sådana företeelser som brukar orsaka svårigheter för inlärare av svenska som andraspråk. Analys av andraspråksinlärares texter ingår. Vidare diskuteras grammatikens roll i undervisningen i Svenska som andraspråk. Delkursen innehåller också en kritisk orientering om ordböcker, grammatiska handböcker och annan hjälplitteratur.

3.
Skriftspråksutveckling och flerspråkighet, 7,5 högskolepoäng

I denna delkurs behandlas skriftspråksutveckling, i första hand på ett andraspråk. Delkursen har ett mångfaldsperspektiv, vilket innebär att skriftspråksanvändning i skolan behandlas i relation till skriftspråksanvändning i andra sammanhang, så som på fritiden, i sociala medier och i yrkeslivet. Skriftspråksutveckling på svenska av olika slag belyses, såväl vad gäller barn, ungdomar och vuxna som lär sig läsa och skriva för första gången, som erfarna skriftspråksanvändare som redan har god kompetens på annat språk. Olika typer av skriftspråk kontrasteras mot svenskt skriftspråk. Skriftspråkets roll för lärande behandlas liksom digitala former av skriftspråksanvändning. Dessutom behandlas skönlitteraturens roll i andraspråksundervisningen, liksom film och andra medier med anknytning till kursens innehåll. Inom kursens ram läser den studerande en avhandling inom litteracitetsområdet och skriver en rapport som dessutom redovisas muntligt.

4.
Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv, 7,5 högskolepoäng

Denna delkurs behandlar flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv. Språk, språkanvänding och utbildning belyses utifrån ett maktperspektiv inom vilket relationer mellan minoritet och majoritet diskuteras. Grundläggande teorier kring migration och dess möjliga påverkan på samhället presenteras med fokus på en svensk kontext. Centrala begrepp som belyses och diskuteras med fokus på samhällsnivå är: språkpolitik, språkplanering, språkpolicy, mångkultur, mångfald, assimilering, integration, pluralism samt språkbyte/språkbevarande. Inom kursens ram behandlas även former av organisation av utbildning i ett flerspråkigt och mångkulturellt samhälle. Språkförhållanden och språkattityder i Sverige diskuteras i anslutning till frågor om språkvård och språkplanering.

Examinationsformer

Varje delkurs examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier, skrifliga och muntliga uppgifter, två skriftliga rapporter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och diskussioner via diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på kursen krävs VG på minst tre av delkurserna.

Betygsrapportering:
DEL1: Flerspråkighet och andraspråksutveckling - 7,5 hp
DEL2: Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I - 7,5 hp
DEL3: Skriftspråksutveckling och flerspråkighet - 7,5 hp
DEL4: Flerspråkighet och mångfald i ett samhällsperspektiv - 7,5 hp

Förkunskapskrav

 • Områdesbehörighet 6c

Övrigt

Ersätter SS1044. Kan ej ingå i examen samtidigt som SS1044.

För nätbaserad kurs krävs att den studerande har möjlighet att kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.

Om den nätbaserade kursen läses som första ämne inom ämneslärarprogrammet krävs närvaro i Falun vid terminsstart, max tre dagar.

Reviderad
2018-02-22 (ändring av text under Övrigt)
2018-10-24 (text borttagen under Övrigt)