Kursplan

Interaktion och lärande i flerspråkiga sammanhang

Kurskod
SS1057
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-18.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-18.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • visa goda kunskaper om interaktionens betydelse för andraspråksutveckling
  • visa kännedom om grundläggande drag i klassrumsinteraktion
  • känna till några teoretiska perspektiv på relationer mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling
  • visa förståelse för fenomenet multietniskt ungdomsspråk och diskutera dess implikationer
  • genomföra en transkription och mindre analys av talad interaktion utifrån någon etablerad konvention
  • bedöma och diskutera andraspråktalares talade språk i ett kommunikativt perspektiv

Innehåll

I kursen behandlas och diskuteras interaktionens betydelse för lärande och andraspråksutveckling med fokus på klassrum och skola. Den studerande möter olika teoretiska perspektiv på relationen mellan interaktion, lärande och andraspråksutveckling. Vidare presenteras och problematiseras olika typer av klassrumsdiskurs och dess implikationer för lärande och språkutveckling. Fenomenet multietniska ungdomsspråk belyses och diskuteras. Under kursen tillägnar sig den studerande grundläggande redskap för att analysera talad interaktion. Inom kursens ram genomför den studerande en observation av interaktion i klassrumsmiljö samt analysar denna. Den studerande genomför även en bedömning av en inlärares tal.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och diskussioner via diskussionsforum.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Lärande i flerspråkiga sammanhang, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 hp.