Kursplan

Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv II

Kurskod
SS1056
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Svenska som andraspråk (SSA)
Ämnesgrupp
Svenska som andraspråk
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Svenska som andraspråk1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-10-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-10-17.

Mål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna

  • visa god förståelse för svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv
  • bedöma och analysera inlärarspråk, vad gäller uttal, morfologi, semantik och syntax

Innehåll

I denna kurs analyseras fraser och satser ur ett andraspråksperspektiv, med huvudsaklig inriktning på nominalfraser, huvudsatser och bisatser samt referens. Vidare ingår en fördjupning i svenskans fonetik i kontrastivt perspektiv med fokus på prosodiska företeelser. I kursen studeras även ordförrådets utveckling hos andraspråksinlärare.

Examinationsformer

Kursen examineras genom fortlöpande bedömning av aktivt deltagande i seminarier, genom skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

Arbetsformer

Arbetet sker i form av föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv I, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Kursen kan tillgodoräknas i Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning II, 30 hp.