Kursplan

Vetenskapligt metod

Kurskod
SQ1003
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Industri och samhälle
Ämnestillhörighet
Samhällsbyggnadsteknik (SQQ)
Ämnesgrupp
Samhällsbyggnadsteknik
Utbildningsområde
Tekniska området, 50%
Samhällsvetenskapliga området, 50%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Samhällsbyggnadsteknik2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
2G1N
Fastställd
Fastställd 2017-10-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-01-02.

Lärandemål

Det övergripande målet med kursen är att studenten ska skaffa sig förtrogenhet inom vetenskapligt metod. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • Redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa metoders användningsområde och utgångspunkter
 • Redogöra för olika kvalitativa och kvantitativa metoder i fråga om materialinsamling, analys och rapportering av resultat
 • Genomföra standardiserad insamling av primärdata
 • Genomföra olika typer av kvalitativa och kvantitativa analyser av empirisk material
 • Kritisk granska analysresultaten från olika metodval och beskriva vilken betydelse metodvalet har för resultaten
 • Göra etiska överväganden vid användning av olika typer av undersökningsmetoder

Innehåll

Kursen behandlar kvalitativa metoder, med inriktning dels mot specifika egenskaper och användningsområden för olika metoder och analysverktyg och dels mot färdighetsövningar i kvalitativ bearbetning och analys. Metoder som kommer beröras under kursen är genomförande och analys av intervjuer, innehålls- och diskursanalys av både texter och bilder samt observationer.
Vidare är kursen inriktad på att göra studenten förtrogen med etablerade kvantitativa metoder för att beskriva och analysera data. Övningar ingår i syfte att stärka färdigheten i att använda olika metoder och att träna studenten att välja rätt metod i förhållande till aktuella problemställningar. Kursen ger också en träning i insamlande av primärdata.

Examinationsformer

Seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter i kvalitativa metoder, 3,5 hp
Seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter i kvantitativa metoder, 4 hp hp

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5
För högre betyg än 3 på kursen krävs högre betyg än 3 på både de kvalitativa och kvatitativa momenten. Slutbetyg utgörs av en sammanvägning av betygen på momenten.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Summary in English

The overall objective of the course is that students will acquire basic knowledge and understanding about scientific research methods. After completing the course, students shall be able to:

 • Describe various qualitative and quantitative methods with respect to data collection, data analysis, and reporting of results
 • Describe various qualitative and quantitative methods with respect to their area of employment and point of departure
 • Collect primary data
 • Apply various types of qualitative and quantitative data analyses of empirical material
 • Critically assess the results of various analytical methods and describe the significance of the chosen analytical method in terms of the results
 • make ethical considerations when adopting different kinds of research methods