Kursplan

Spanska III, inklusive examensarbete 1 för ämneslärarexamen, gy

Kurskod
SP2019
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Fastställd
Fastställd 2016-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-02-05.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv. Den studerande lär sig att tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Ytterligare kursmål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spansk lingvistik samt en förmåga att utforska och analysera språkliga fenomen ur olika perspektiv. Den studerande ska också kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning av forskningsförberedande karaktär med utgångspunkt i någon av spanskämnets didaktiska frågeställningar. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom spanskämnet.

Delkurser

1.Spansk sociolingvistik och sociopragmatik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper i sociolingvistikens forskningsinriktningar och dess mål
 • tillämpa sociolingvistiska och sociopragmatiska teorier och metoder i analysen av forskningsproblem tillhörande det spanskspråkiga forskningsområdet
 • visa fördjupade kunskaper om sociopragmatikens centrala teoribildningar, inbegripet en djupare förståelse av vissa grundläggande begrepp inom disciplinen.

2.Spansk litteratur, från guldåldern till realismen, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
 • analysera spanskspråkig klassisk litteratur både ur historisk och litterär synvinkel
 • relatera litterära verk till sitt respektive estetiska, sociokulturella och politiska sammanhang samt påvisa såväl kännetecknande drag av som avvikelser från epokens litterära praxis.
 • reflektera över litteraturens roll i språkundervisningen.

3.Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan, 15 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs, ska de studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område omfattande områdets befintliga teoretiska och empiriska forskningsresultat, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov
 • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera, analysera och tolka tidigare forskningsresultat utifrån ett vetenskapligt och didaktiskt perspektiv
 • självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera tidigare forskningsresultat inom ett specifikt spanskdidaktiskt område
 • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en språk- eller litteraturdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
 • genomföra en självständig vetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning och teorianknytning i form av en kritisk analys av tillgänglig kunskap inom ett avgränsat språk- eller litteraturdidaktiskt område
 • skriftligt såväl som muntligt på god spanska presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
 • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Innehåll

Kursen består av 3 delkurser.

Delkurser

1.Spansk sociolingvistik och sociopragmatik, 7,5 högskolepoäng

Delkursen introducerar de teoretiska grunderna för sociolingvistiska variationer i olika spansktalande samhällen. I delkursen diskuteras språkkontakt och flerspråkighet samt kodväxling. Den studerande blir även introducerad till pågående fenomen som språkdöd samt språkrevitalisering relaterade till minoritetsspråk i den spansktalande världen. Delkursen innehåller dessutom en introduktion till sociopragmatikens teori och metod där det aktuella forskningsläget inom romanska språk (spanska) vad gäller pragmatiska begrepp som artighet studeras. Särskilt fokus läggs på kopplingen mellan artighet, talakter och genus i allmänhet och på nätbaserade typer av kommunikation i synnerhet. I den praktiska delen av kursen ingår uppgifter i att kritiskt granska och presentera egna och andras texttolkningar och analyser.

2.Spansk litteratur, från guldåldern till realismen, 7,5 högskolepoäng

Delkursen fokuserar på den spanska litteraturen från guldåldern till realismen. Tonvikten läggs vid litterär analys med anknytning till sociopolitiska och kulturella förhållanden. Genom ett urval texter i olika genrer utforskas relevanta epoker i den spanska litteraturhistorien med fokus på kännetecknande estetiska drag. Dessutom studeras i anslutning till dessa texter relevant litteraturkritik och litteraturhistoria.

3.Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan, 15 högskolepoäng

Delkursen är en introduktion i den vetenskapliga forskningsprocessen inom ett språk- eller litteraturdidaktiskt område, inbegripet ämnesval, problemställning, metod- och teorianknytning, litteratursökning, disposition och själva skrivarhantverket. Examensarbetet har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och fokuserar på spanskämnets vad-, hur- och varför-frågor. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de ämneskunskaper som den studerande utvecklat under de inledande två terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Detta första examensarbete på grundnivå fungerar också som förberedelse för det avslutande examensarbetet på avancerad nivå. Utifrån en övergripande språk- eller litteraturdidaktisk problemställning, med tydligt syfte och specifika frågeställningar, genomförs en litteraturstudie där tidigare forskningsresultat undersöks med hjälp av lämpliga metoder. Genom undersökningen identifierar den studerande ett kunskapsbehov inom det ämnesdidaktiska området som kan ligga till grund för det andra examensarbetet. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium.

Examinationsformer

Delkurs 1 och 2 examineras genom bedömning av ett antal skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarierna.
Delkurs 3 examineras i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på moment 3.

Betygsrapportering:
Moment 1: Spansk sociolingvistik och sociopragmatik - 7,5 hp
Moment 2: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen - 7,5 hp
Moment 3: Examensarbete 1 för ämneslärarexamen för gymnasieskolan - 15 hp

Förkunskapskrav

 • Spanska II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng, Sociala relationer, konflikter och makt i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Ersätter SP2017.