Kursplan

Spanska III med didaktisk inriktning

Kurskod
SP2016
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-14.

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spanskspråkig litteratur samt en förmåga att analysera litterära texter ur olika perspektiv. Den studerande lär sig att tillämpa grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp i egna analyser av litterära texter. Ytterligare kursmål är att den studerande utvecklar fördjupade kunskaper i spansk lingvistik samt en förmåga att utforska och analysera språkliga fenomen ur olika perspektiv. Den studerande lär sig också att reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt att förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt.

Delkurser

1.
Spansk sociolingvistik och sociopragmatik, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • visa grundläggande kunskaper i sociolingvistikens forskningsinriktningar och dess mål
 • tillämpa sociolingvistiska och sociopragmatiska teorier och metoder i analysen av forskningsproblem tillhörande det spanskspråkiga forskningsområdet
 • visa fördjupade kunskaper om sociopragmatikens centrala teoribildningar, inbegripet en djupare förståelse av vissa grundläggande begrepp inom disciplinen.

2.
Spansk litteratur, från guldåldern till realismen, 7,5 högskolepoäng

Efter avslutad delkurs ska de studerande kunna:

 • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
 • analysera spanskspråkig klassisk litteratur både ur historisk och litterär synvinkel
 • relatera det litterära verket till sitt respektive estetiska, sociokulturella och politiska sammanhang samt påvisa såväl kännetecknande drag av som avvikelser från epokens litterära praxis.
 • reflektera över litteraturens roll i språkundervisningen.

3.
Uppsats, 15 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs, ska den studerande kunna:

 • reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt på ett välargumenterat sätt
 • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
 • inom givna tidsramar genomföra en självständig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda analyser
 • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga.

Innehåll

Kursen består av tre obligatoriska delkurser:
Delkurs 1. Spansk sociolingvistik och sociopragmatik, 7,5 hp
Delkurs 2. Spansk litteratur, från guldåldern till realismen, 7,5 hp
Delkurs 3. Uppsats, 15 hp

Delkurser

1.
Spansk sociolingvistik och sociopragmatik, 7,5 högskolepoäng

Kursen introducerar de teoretiska grunderna för sociolingvistiska variationer i olika spansktalande samhällen. I kursen diskuteras språkkontakt och flerspråkighet samt kodväxling. Studenten blir även introducerad till pågående fenomen som språkdöd samt språkrevitalisering relaterade till minoritetsspråk i den spansktalande världen. Kursen innehåller dessutom en introduktion till sociopragmatikens teori och metod där det aktuella forskningsläget inom romanska språk (spanska) vad gäller pragmatiska begrepp som artighet studeras. Särskilt fokus läggs på kopplingen mellan artighet, talakter och genus i allmänhet och på nätbaserade typer av kommunikation i synnerhet. I den praktiska delen av kursen ingår uppgifter i att kritiskt granska och presentera egna och andras texttolkningar och analyser.

2.
Spansk litteratur, från guldåldern till realismen, 7,5 högskolepoäng

Kursen fokuserar på den spanska litteraturen från guldåldern till realismen. Tonvikten läggs vid litterär analys med anknytning till sociopolitiska och kulturella förhållanden. Genom ett urval texter i olika genrer utforskas relevanta epoker i den spanska litteraturhistorien med fokus på kännetecknande estetiska drag. Dessutom studeras i anslutning till dessa texter relevant litteraturkritik och litteraturhistoria.

3.
Uppsats, 15 högskolepoäng

I delkursen ska studenten självständigt genomföra en vetenskaplig uppsats utifrån en begränsad problemställning. Denna bygger på de språk- eller litteraturvetenskapliga ämneskunskaperna, men kan också relatera till språkdidaktik och erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. På så vis kan uppsatsarbetet knyta an till både utvecklingen av den egna pedagogiska verksamheten och till aktuell forsning.

Examinationsformer

Delkurs 1 och 2 examineras genom bedömning av inlämningsuppgifter och aktivt deltagande i seminarierna.
Delkurs 3 examineras genom ett självständigt, skriftligt arbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarieform där den studerande förväntas delta aktivt. Undervisningen sker på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För att få betyget VG på hela kursen krävs VG på minst 22,5 hp.

Betygsrapportering:
Moment 1: Spansk sociolingvistik och sociopragmatik - 7,5 hp
Moment 2: Spansk litteratur, från guldåldern till realismen - 7,5 hp
Moment 3: Uppsats - 15 hp

Förkunskapskrav

 • Spanska I med didaktisk inriktning, 30 hp och Spanska II med didaktisk inriktning, 30 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Uppsatsen kan ej tillgodoräknas som examensarbete inom huvudområdet spanska.

Summary in English

After completion of the course, students should be able to:

1. Spanish sociolinguistics and sociopragmatics

 • demonstrate basic knowledge of the research specializations and objectives within the field of Sociolinguistics
 • apply sociolinguistic and sociopragmatic theories and methods in the analysis of research problems related to the field of Spanish linguistic research
 • demonstrate advanced knowledge of the central theories on sociopragmatics, including a deeper understanding of a number of basic concepts in the discipline.

2. Spanish literature, from the Golden age to realism

 • reflect upon and critically review scientific articles and text interpretations, and convey the content of the articles and their own reflections both orally and in writing in a well-argued manner
 • analyze classic Spanish literature, both from a historical and a literary perspective
 • relate the literary work to their respective aesthetic, sociocultural and political contexts, and demonstrate both characteristic features of the deviations from the literary practices of the time
 • reflect on the role of literature in language teaching.

3. Essay

 • reflect upon and critically review scientific articles and text interpretations, and convey the content of the articles as well as their own reflections, both orally and in writing, in a well-argued manner
 • demonstrate the ability to formulate a solution to a problem by independently searching for, collecting, evaluating, and critically interpreting and analyzing relevant information
 • conduct, within a given time, an independent study with demands on scientific merit, research results, appropriate method or theoretical approach, as well as argument based on analysis
 • present and explain, in both written and oral form, their results with the highest standards of linguistic communication skills.