Kursplan

Spanska, Språkdidaktik II

Kurskod
SP1045
Poäng
6 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Spanska (SPA)
Ämnesgrupp
Spanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Spanska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2013-11-04.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-11-04.
Reviderad
Reviderad 2018-12-20.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2018-12-20.

Mål

Kursens övergripande mål är att de studerande fördjupar sina kunskaper i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument med fokus på undervisning i spanska som främmande språk samt att de förbereder sig för sin framtida yrkesprofession som språklärare. I detta ingår att koppla skolans styrdokument och teorier om prov och bedömning till språkundervisningen. Den studerande skall även utveckla en förmåga att koppla övriga studier i spanskämnet samt språkdidaktikens teoretiska karaktär till dess praktiska tillämpning i undervisningsfältet. Ett övergripande mål är också att den studerande utvecklar förmåga att reflektera över det egna lärandet.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om elevers syn på och upplevelser av sitt språklärande samt reflektera över hur språkundervisning bör utformas för att gynna elevers språkutveckling med utgångspunkt i teorier och forskning om inlärning av främmande språk
  • visa kunskaper om bedömning inom språkundervisning med utgångspunkt i skolans styrdokument och teorier om bedömning
  • visa kunskap om bakgrunden till skolans styrdokument med fokus på det europeiska samarbetet och den gemensamma referensramen (GERS)
  • diskutera och reflektera över samspelet mellan inre och yttre faktorer som är knutna till eleven, läraren och den konkreta undervisningssituationen och hur dessa kan bemötas genom att välja innehåll och relevanta arbetssätt i språkundervisningen
  • analysera och kritiskt granska undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk ur ett språkdidaktiskt perspektiv och i relation till skolans styrdokument
  • visa kunskap om olika former av informations- och kommunikationsteknik och hur de kan användas i språkundervisningen, samt praktiskt tillämpa dessa i sitt eget språklärande
  • visa förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika moment i språkundervisningen med utgångspunkt i språkdidaktiska teorier och skolans styrdokument.

Innehåll

Kursen innehåller studier av olika aspekter av språklärande varvid diskussion och reflektion kring de didaktiska frågorna står i centrum. Ett centralt inslag är elevers språkliga medvetande och hur de uppfattar sin situation som språkinlärare uttryckt i relevant språkdidaktisk forskning. Forskning om andraspråksinlärning är utgångspunkt för reflektion och diskussion om medvetenhet vid språkinlärning, kopplingen mellan strategier och språkutveckling och hur dessa kunskaper kan användas i språkundervisningen. Olika aspekter av bedöming och betygsättning i språk utgör ett annat viktigt inslag i kursen. Den gemensamma europeiska referensramen (GERS) behandlas och sätts i relation till den svenska skolans kurs- och ämnesplaner i moderna språk. I kursen ingår också att studera hur informationsteknik kan användas i språkundervisning liksom att granska andra typer av undervisningsmaterial för undervisning i spanska som främmande språk. Kursens innehåll kopplas till övriga studier i spanskämnet samt till det framtida yrket och den konkreta undervisningssituationen liksom till de krav som ställs på språklärare i deras uppdrag i skolan.

Examinationsformer

Kursen examineras genom skriftliga reflekterande texter, aktivt deltagande i forumdiskussioner och seminarier samt muntliga presentationer.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i föreläsningsform, dels i seminarier med obligatorisk närvaro. Undervisningen sker både på svenska och på spanska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Spanska, Språkdidaktik I, 6 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs tillgång till dator, headset, webbkamera och internetuppkoppling.

Ersätter SP1019.