Kursplan

Introduktion till samhällsvetenskap

Kurskod
SO1019
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Sociologi (SOA)
Ämnesgrupp
Sociologi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Sociologi1
Statsvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
2G1N
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2010-10-19.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2011-07-01.
Reviderad
Reviderad 2021-09-07.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-09-07.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga teorier och perspektiv
  • visa kunskap och förståelse för samhällsvetenskapernas idéhistoriska framväxt och utveckling
  • redogöra för grundläggande samhällsvetenskapliga problemställningar inom statsvetenskap och sociologi
  • visa grundläggande kunskap och förståelse för likheter och skillnader mellan sociologiska och statsvetenskapliga frågeställningar och teorier.

Innehåll

I kursen behandlas samhällsvetenskapernas idéhistoriska framväxt och teoretiska utveckling. Begreppet ”samhälle” problematiseras och relationerna mellan människors handlingsmönster och samhällets strukturer, institutioner och organisationer belyses. Grundläggande statsvetenskapliga och sociologiska perspektiv presenteras och diskuteras, skillnader och likheter mellan statsvetenskap och sociologi behandlas översiktligt.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen och studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier och föreläsningar.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betyg rapporteras som:

  • Skriftlig tentamen och seminarier, 7,5 hp. U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet.

Övrigt

Antal provtillfällen begränsas till fem.