Kursplan

Övergångar till demokrati och diktatur

Kurskod
SK2013
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2015-09-17.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika mönster av demokratisering och auktoritärt styre i vår samtid;
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till nyckelbegrepp och huvudsakliga inriktningar inom demokratiseringsforskningen;
  • visa kunskap om några av de mest tongivande empiriska studierna inom demokratiseringsforskningen;
  • redogöra för och kritiskt förhålla sig till några av de mest använda demokratiindikatorerna inom demokratiseringsforskningen.

Innehåll

Kursen introducerar teoretiska perspektiv, nyckelbegrepp och empiriska resultat för att förstå dynamiken i demokratiseringsprocesser såväl som i auktoritära system världen över. Nyckelfaktorer relaterade till demokratisering såsom aktörsorienterade och strukturella förutsättningar, politiska och medborgerliga rättigheter, politiska institutioner, liksom internationellt demokratibistånd berörs under kursen. I kritisk belysning introducerar kursen också några av de frekvent förekommande kvantitativa måtten på demokratins tillstånd och utveckling i olika länder.

Examinationsformer

Skriftliga arbeten och aktivt deltagande vid seminarier.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftliga arbeten och seminarier, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Minst 135 högskolepoäng på grundnivå varav 60 högskolepoäng inom huvudområdet Statsvetenskap, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet. Kursen ingår i kurspaketet Statsvetenskap III. Kursen motsvarar SK2001.