Kursplan

Examensarbete för högskoleexamen i statsvetenskap

Kurskod
SK1063
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1E
Fastställd
Fastställd 2015-04-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-01-18.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • söka, samla och värdera information och politiskt källmaterial inom det statsvetenskapliga området;
  • visa grundläggande färdighet i vetenskapligt skrivande;
  • med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom statsvetenskap samt försvara denna genom saklig argumentation;
  • visa specifika kunskaper om en problemställning inom statsvetenskap;
  • visa en grundläggande förmåga att genomföra en systematisk, kritisk och konstruktiv granskning av ett vetenskapligt arbete.

Innehåll

I kursen studeras vetenskaplig analys och vetenskaplig framställning inom statsvetenskap. Dessutom diskuteras användning av teori och hur teoretiska förhållningssätt kan anknyta till valda problemformuleringar. I kursen studeras också metoder för insamlande samt analyserande av data och hur den studerande självständigt presenterar och rapporterar inhämtade kunskaper.

Examinationsformer

Muntlig och skriftlig redovisning av examensarbete samt granskning av annan students examensarbete.

Arbetsformer

Obligatoriska seminarier och handledning.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Individuellt skriven uppsats, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Minst 45 hp på grundnivå inom Statsvetenskap varav Samhällsvetenskapliga metoder I, 7,5 hp

Övrigt

Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap II. Kursen motsvarar SK1049.