Kursplan

Politiska ideologier

Kurskod
SK1059
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Hum-Sam/Medier
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för olika politiska ideologier och deras historiska framväxt
  • redogöra för hur olika politiska ideologier förhåller sig till centrala begrepp så som stat, demokrati, individ, frihet och rättvisa
  • redogöra för vetenskapsteoretiska traditioner inom ämnet statsvetenskap
  • visa förståelse för hur historiska idétraditioner kan appliceras på dagens samhälleliga processer.

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande statsvetenskapliga begrepp och vetenskapsteoretiska traditioner. Vidare behandlas olika klassiska politiska ideologier vilket ger olika idémässiga och ideologiska perspektiv på staten, demokrati, individ, frihet och rättvisa. Fördjupning sker i marxism och liberalism. De olika ideologiska perspektiven används för att diskutera hur dessa kan relateras till aktuell politisk debatt.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i kurspaketet Statsvetenskap I. Kursen motsvarar SK1027.

Summary in English

On completion of the course the student should be able to:

  • Demonstrate knowledge of the epistemological traditions in political science
  • Demonstrate knowledge of the different political ideologies and their historical evolution
  • Demonstrate knowledge of how different political ideologies relate to key concepts such as state, democracy, individual liberty and justice
  • Show an understanding of how classical traditions of thought can be applied to contemporary social conditions.