Kursplan

Politiska system i jämförande perspektiv

Kurskod
SK1056
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Statsvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om olika staters politiska system
  • visa förståelse för olika institutionella förutsättningar såsom olika styrelseskick och valsystem
  • visa grundläggande kunskaper om jämförande metod och systematiska jämförelser mellan staters politiska system.

Innehåll

Kursen behandlar olika sätt att organisera politiska system, hur stater fungerar samt hur stater kan jämföras med varandra. En genomgång sker av begrepp, teoribildning och olika tolkningsmetoder för politiska system. Centrala teman som behandlas är politiska institutioner, olika typer av demokratiska och icke-demokratiska system, demokratiseringsprocesser och politisk kultur. En viktig del av kursen är att presentera översiktliga analyser av politiska system i olika stater och diskutera förutsättningar för demokrati och auktoritärt styre i olika delar av världen.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt


Kursen ingår i Samhällsvetarprogrammet och kurspaketet Statsvetenskap I. Kursen motsvarar SK1053.

Summary in English

On completion of the course the student should be able to:

  • Demonstrate basic knowledge of political systems in different states
  • Demonstrate an understanding of different institutional processes such as governance and electoral systems
  • Demonstrate basic knowledge of the comparative method and how systematic comparisons among national political systems can be conducted

The course is included in the Social science programme and in the course package Political Science I. The course is equivalent to SK1053.