Kursplan

Internationella relationer: en introduktion

Kurskod
SK1054
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-08-31.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för de grundläggande teoretiska skolbildningarna och de centrala begreppen inom disciplinen internationella relationer
  • redogöra för de stora internationalpolitiska händelserna sedan början av 1900-talet
  • redogöra för och problematisera internationellt samarbete och konflikt utifrån både ett struktur- och aktörsperspektiv
  • applicera de grundläggande teoretiska skolbildningarna på historiska såväl som på aktuella internationalpolitiska händelser.

Innehåll

I kursen studeras de stora teoretiska skolbildningarna och de centrala begreppen inom disciplinen internationella relationer. Vidare sker en genomgång av de viktigaste internationalpolitiska händelserna sedan början av 1900-talet som därefter diskuteras och förklaras utifrån de teoretiska perspektiven. Kursen introducerar till aktörs- och strukturproblematiken i internationella relationer med speciellt fokus på samarbete och konflikt.

Examinationsformer

En skriftlig hemtentamen, skriftliga och muntliga redovisningar samt studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar och obligatoriska seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:

  • Skriftlig tentamen, skriftliga och muntliga redovisningar, 7,5 hp.

Förkunskapskrav

  • Områdesbehörighet 6/A6 eller motsvarande kunskaper.
  • Dispens beviljas från kravet på Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Övrigt

Kursen ingår i kurspaketet Internationella relationer I. Kursen motsvarar SK1024.