Kursplan

Europeiska Unionen: Institutioner och politik

Kurskod
SK1018
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
Ämnestillhörighet
Statsvetenskap (SKA)
Ämnesgrupp
Statsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Internationella relationer1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2008-01-01.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2008-01-10.
Reviderad
Reviderad 2015-08-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-08-24.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenterna ha förvärvat grundläggande kunskaper om EU:s institutioner och politikområden. Vidare skall studenterna kunna hur de formella samt de informella beslutsstrukturerna fungerar inom EU. Studenterna skall även ha tillskansat sig en inblick i samt en förståelse för de begränsningar och möjligheter som EU står inför.

Innehåll

Grundläggande genomgång av:

  • den europeiska integrationsprocessen från 1952;
  • EU:s huvudsakliga institutioner;
  • EU:s politikområden;
  • lagstiftningsprocessen;
  • huvudsakliga integrationsteorierna;
  • det demokratiska underskottet;
  • utvidgningsprocesserna med speciellt fokus på östutvidgningen.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen och studentens aktiva deltagande vid seminarieverksamhet.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Fem tentamenstillfällen. Kursen ersätter SKA022.

Kursen ingick i huvudområdet statsvetenskap till och med 2015-08-24.