Kursplan

Ryska III: Det virtuella Ryssland: politik, språk och nya medier

Kurskod
RY2006
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Ryska (RYA)
Ämnesgrupp
Ryska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ryska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd i nämnden för Akademin Humaniora och medier 2012-04-23.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2012-04-23.
Reviderad
Reviderad 2020-07-02.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2020-07-02.

Mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • muntligt and skriftlig analysera nya mediers roll i den postsovjetiska politiska diskursen
  • diskutera och redogöra för de viktigaste ryska nättidningarna, tidskrifterna, sociala medierna och nätTVkanalerna
  • kritiskt argumentera kring ett urval av vetenskapliga texter.

Innehåll

Kursen ger en inblick i fenomenet ‘det virtuella Ryssland‘. Under kursens gång bekantar sig den studerande med interrelation mellan den postsovjetiska politiska kulturen och den nutida virtuella världen från ett interdisciplinärt perspektiv. Studenten bekantar sig med det ryska politiska internätsfären, ryska sociala medier, bloggosfären, det politiska minnet och nätet, web-krigen samt ryska memer. Den studerande tar del av den aktuella forskningen i ämnet.

Examinationsformer

Examination sker i form av examinerande seminarier och en avslutande skriftlig essä.

Arbetsformer

Ryska används som undervisningsspråk. Svenska och/eller engelska används som stödspråk. Undervisningen sker i form av examinerande online seminarier där studenten förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Betygsrapportering:
Moment 1: Seminarier - 5 hp
Moment 2: Skriftlig essä - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • 90 hp i ryska, inklusive kursen Ryska I: Rysslands kultur- och idéhistoria, 10 hp grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper.

Övrigt

Reviderad
2013-11-04 (huvudområde inlagt)
2020-07-02 (litteraturlistan urlyft)