Kursplan

Nätjuridik

Kurskod
RV1054
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2015-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-03-15.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper och färdigheter för att kunna hantera juridiska frågeställningar som aktualiseras i en digital miljö, främst Internet.

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • visa grundläggande kunskap om och förståelse för den svenska rättsordningen, rättskälleläran samt juridisk metod (1);
  • visa kunskap om och förståelse för rättsregler som aktualiseras i en digital miljö, inklusive översiktligt den internationella dimensionen (2).

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

  • identifiera och beskriva frågeställningar av rättslig art i en digital miljö (3);
  • tillämpa relevanta rättskällor för att lösa problem av rättslig art i en digital miljö (4).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten på en grundläggande nivå

  • kritiskt kunna ta ställning till den digitala miljöns rättsregler ur olika perspektiv (5).

Innehåll

Kursen ger en introduktion till juridiken och behandlar de rättsområden som är av betydelse i en digital miljö, främst Internet. Kursen består huvudsakligen av tre tematiska block. Första delen handlar om hur vi kommunicerar i en digital miljö (e-samhället). Här studeras skyddet av den personliga integriteten, upphovsrätt samt yttrandefrihet och ansvar på Internet. Kursens andra del omfattar hur vi gör affärer i en digital miljö (e-handel). Här studeras avtalsrätt på Internet, speciell e-handelsrätt, såsom distansavtalslagen, samt marknadsföring på Internet. Kursens tredje del behandlar hur staten agerar i en digital miljö (e-förvaltning). Här introduceras frågor såsom hur tillämpningen av förvaltningslagen och offentlighetsprincipen sker i en digital miljö.

Examinationsformer

Examinationsformer är duggor (3 hp) samt skriftlig hemtentamen med muntlig uppföljning (4,5hp). Kursmålen (1) och (2) examineras huvudsakligen genom duggor. Kursmålen (3), (4) och (5) examineras huvudsakligen genom skriftlig hemtentamen med muntlig uppföljning.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom inspelade föreläsningar. I övrigt bygger kursen på självstudier av kursmaterialet med stöd av en digital lärplattform.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Duggor, U-G. För att få betyget VG i kursen krävs VG på skriftlig hemtentamen med muntlig uppföljning.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter RV1010.

Summary in English

The overall goal of the course is for students to develop basic knowledge and skills in order to handle legal issues that arise in a digital environment, mainly the Internet.The course provides an introduction to the legal order and deals with the areas of law that are relevant in a digital environment, mainly the Internet. The course consists of three main thematic blocks: e-society, e-commerce and e-governance.