Kursplan

EU-rätt

Kurskod
RV1050
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Rättsvetenskap (RVA)
Ämnesgrupp
Juridik och rättsvetenskap
Utbildningsområde
Juridiska området, 100%
Fastställd
Fastställd 2014-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-11-21.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att studenten skall utveckla grundläggande kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att kunna hantera enklare EU-rättsliga frågeställningar i praktiken eller vid fortsatta studier.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

 • förklara väsentliga aspekter av den Europeiska unionen, EU-rätten och den EU-rättsliga metoden; detta inbegriper förmågan att kunna återge innehållet i centrala regler och principer och att kunna definiera vissa centrala begrepp; (1)
 • identifiera och analysera EU-rättsliga frågeställningar; detta inbegriper förmågan att kunna urskilja och beskriva EU-rätten i en given frågeställning; (2)
 • tillämpa EU-rätten på en ny och konkret frågeställning; detta inbegriper förmågan att kunna använda EU:s samlade regelverk för att lösa EU-rättsliga problem; (3)
 • värdera EU-rättsliga regler och argument; detta inbegriper förmågan att kritiskt kunna reflektera över EU-rätten. (4)

Innehåll

Kursen behandlar väsentliga aspekter av den Europeiska unionen, EU-rätten och den EU-rättsliga metoden. Frågor som särskilt lyfts fram är
 • hur makten fördelas mellan EU och medlemsstaterna;
 • vem som driver EU, dvs. EU:s institutionella kosmos;
 • EU:s samlade regelverk;
 • EU:s rättsliga status och demokratiska underskott;
 • EU-rättens förhållande till nationell rätt;
 • EU-domstolens ställning och funktion;
 • den inre marknaden, med fokus på den fria rörligheten för varor.
Även det historiska perspektivet förekommer och en inblick ges till och med i hur EU-rätt skapas och verkställs, i grundläggande rättigheter samt i utvalda politikområden såsom den ekonomiska och monetära unionen och EU:s konkurrenspolitik.

Examinationsformer

Examinationsformer är skriftlig tentamen (4,5 hp) samt aktivt deltagande i seminarier inklusive inlämningsuppgift (3 hp). Kursmålen 1 och 3 examineras huvudsakligen genom tentamen. Kursmålen 2 och 4 examineras huvudsakligen genom seminarier och inlämningsuppgift.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, obligatoriska seminarier, där EU-domstolens klassiska rättsfall diskuteras; övningar, där övningsrättsfall och gamla tentor lösas. Även en frågestund innan och en genomgång efter tentamen kan förekomma.

Betyg

Som betygsskala används U - VG
För att få betyget VG på kursen krävs VG på båda de examinerande momenten. Betygskriterier anges i kursens studiehandledning.

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Maximalt fem provtillfällen.
Ersätter RV1014.